p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Hasan Ali Güler1, İsmail Kaya2

1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
2Department of Sports Medicine, Konya Beyhekim Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Konya, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Adolesan, anksiyete, depresyon, duygu dışavurumu,tükenmişlik

Öz

Giriş: Sporcu tükenmişliği adolesan yaş grubunda giderek artan sıklıkta karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki çalışmalardan yola çıkarak sporcu anksiyete, depresyon ve algılanan duygu dışavurumunun sporcu tükenmişliği açısından önemli faktörler olabileceği ve bu dört faktörün birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde bulunabileceği düşünüldü. Bu çalışmada sporcu tükenmişliğinin, algılanan duygu dışavurumu, anksiyete ve depresyon ile ilişkisinin incelenmesi ve sporcu tükenmişliğini öngören faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 12-17 yaş aralığında 62 profesyonel voleybolcu katıldı. Katılımcılar tarafından sosyodemografik form, Sporcu Tükenmişlik Ölçeği (STÖ), Ergenlerde Kısaltılmış Duygu Dışavurum Ölçeği (KDDÖ) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) dolduruldu.

Bulgular: Çalışmamızda algılanan sinirlilik ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında ilişki saptandı. Ayrıca duygusal destek yokluğu depresyon düzeyleri ile; algılanan müdahalecilik ise anksiyete düzeyleri ile pozitif ilişki ortaya koydu. STÖ’nün alt ölçekleri olan azalmış başarı hissi ve duygusal/fiziksel tükenme ile hem anksiyete hem de depresyon düzeyleri arasında ilişki bulundu. Buna ek olarak, azalmış başarı hissi ile algılanan müdahalecilik arasında pozitif ilişki belirlendi. Lineer regresyon modelinde ise anksiyete düzeylerinin azalmış başarı hissi düzeylerine anlamlı düzeyde katkıda bulunduğu gösterildi.

Sonuç: Çalışmamız neticesinde adolesan sporcularda anksiyete-depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin de değerlendirilmesinin sporcu tükenmişliğini hem önlemesi hem de tedavi programları açısından önemli olabileceği sonucuna varıldı.