p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mükerrem ERDOĞAN1, Zehra CERTEL2, Alpay GÜVENÇ2

1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, obezite, cinsiyet, masa başı çalışma

Öz

Çalışmanın amacı hastanede masa başı işlerde çalışan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin; cinsiyet, yaş, çalışma süresi, tütün kullanım alışkanlığı ve obezite düzeyine göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde masa başı işlerde çalışan bireyler; örneklemini bu evrenden rastgele seçilen 271’i kadın, 127’si erkek, toplam 398 kişi oluşturdu. Bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinini belirlemede ‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’ (IPAQ) kısa formu kullanıldı. Fiziksel aktivite düzeyleri “aktif olmayan”, “düşük” ve “yeterli” olarak sınıflandırıldı. Obezite sınıflandırılmasında için beden kitle indeksi’ (BKİ) kullanıldı ve BKİ<25.0 kg/m² normal kilolu, 25.0-29.9 kg/m² arası fazla kilolu ve ≥30.0-40.0 kg/m² arası obez kabul edildi. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi kullanıldı. Katılımcıların haftalık enerji tüketimi ortalamasının 1064.4±1247.5 MET-dk/hafta olduğu ve bu bireylerin %47.2’sinin aktif olmadığı, %47.0’sinin düşük ve %5.8’inin yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu saptandı. Erkeklerin fiziksel aktivite düzeyi kadınlara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunurken (p<0.005); yaş, çalışma süresi, tütün kullanımı ve BKİ arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. Masa başı işi yapan bireylerin fiziksel aktivite düzeyinin genel anlamda yetersiz olduğu; ancak bunun BKİ’ne göre sınıflandırılmış obezite ile ilişkisi olmadığı saptandı.