p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şefika Kızıltoprak1, Şensu Dinçer2

1Sports Medicine Section, İstanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Sports Medicine Department, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Atlayan kalça, kalça abduktor kuvveti, HAGOS, bale dansçısı

Öz

Amaç: Atlayan (snapping hip) kalça sendromu olan ve olmayan bale dansçılarında abduktör kas kuvvet değerlerini karşılaştırmak ve Kalça ve/veya Kasık Problemlerine İlişkin Anket (HAGOS) alt skorları ile atlama yoğunluğu (frekansı) arasındaki korelasyonu değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 16-20 yaş aralığında, 70 yarı-profesyonel bale dansçısı (kalça sayısı:140) katıldı. Katılımcılar öncelikle fizik muayenede kalça önü ağrısı ve/veya kalçada atlama hissi olup olmamasına göre 3 kategoriye ayrıldı. (Grup 1: ağrı (-), atlama (-); Grup 2: ağrı (-), atlama (+); Grup 3: ağrı(+), atlama (+)). Ardından tekrar toplam kalça sayısı üzerinden başka bir gruplama yapıldı. (H1: ağrı (-), atlama (-); H2: ağrı (-), atlama (+); H3: ağrı(+), atlama (+)). Katılımcıların beyanına göre atlama yoğunluğu 0-4 arasında derecelendirildi. Bütün katılımcılar çalışmanın başında HAGOS anketini doldurdu. Ardından bilateral kalça abduktor kas kuvvetleri el dinamometresi ile ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya katılan bale dansçılarının %92,86’sınde atlayan kalça sendromu, %58,57‘sinde kasık ağrısı tespit edildi. H1, H2, H3 grupları arasında kalça abduktor kuvveti açısından fark bulunmadı (p=0.446). Bununla birlikte G1,G2,G3 arasında mHAGOS, pHAGOS, sHAGOS  ortalama değerlerinde anlamlı fark vardı (sırasıyla; p<0,001; p<0,001; p<0,001). İkişerli kıyaslamalarda ise mHAGOS, pHAGOS, sHAGOS değerleri G3’e göre G1 ve G2’de daha yüksekti. Atlama yoğunluğu ve mHAGOS (p=0.002, rho=-0.37), pHAGOS (p=0.001, rho=-0.39) ve sHAGOS (p=<0.001, rho=-0.55) arasında negatif korelasyon vardı.

Sonuç: Kalça abduktor kuvvetinin atlayan kalça sendromu varlığında etkilenmediğini ancak HAGOS alt skorları ile atlayan kalça sendromu arasında ilişki olduğu saptandı. Bu bağlamda, ileri çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte HAGOS anketinin atlayan kalça sendromu olan bale dansçılarının sezon öncesi değerlendirmelerinde kullanılabileceği düşünülmüştür.

Cite this article as: Kiziltoprak S, Dincer S. Comparison of hip abductor strength in pre-professional ballet dancers with and without snapping hip Turk J Sports Med. 2022, 57(2):86-91; https://doi.org/10.47447/tjsm.0603

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Queen Marry University of London Clinical Research Ethics Committee (Decision no: QMREC2014/24./123).

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.

Acknowledgments

Special thanks to Dr. Manuela Angioi and Dr. Paulina Kloskowska, Karen Sheriff, Adam Mattiussi, Dr. Richard Twycross-Lewis, Dr. Dylan Morrissey for all their contributions and support.