p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erkan Demirkan1, Tuğrul Özkadı2, Sema Can1, Mehmet Kutlu1, Emre Demir3, İsmet Alagöz4

1Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey
2Department of Sport Management, Social Sciences Vocational High School, Hitit University, Çorum, Turkey
3Faculty of Medicine, Hitit University, Çorum, Turkey
4Directory of Youth and Sports, Çorum, Turkey

Anahtar Sözcükler: COVID-19, yüzücü, günlük yaşam

Öz

Amaç: Bu çalışma, yüzücülerde kısıtlama öncesi ve esnasında COVID-19 pandemisinin neden olduğu günlük sportif yaşam değişikliklerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmaya en az üç yıllık spor yaşamı bulunan, 12-33 yaş aralığında, toplam 251 yüzücü (Kadın: n=117) katıldı. Veriler Google Forms kullanılarak anket yolu ile elde edildi. İstatistiksel analiz olarak, parametrik test kullanılmadan önce normal dağılım varsayımı Shapiro-Wilk test ile doğrulandı. Bir değişken için paired t-test uygulandı. Değişkenler frekans ve yüzde olarak sunuldu ve karşılaştırılmalarında Chi-square test tekniği kullanıldı.

Bulgular: COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişiklikler için her iki cinsiyet arasında anlamlı düzeyde farklılık saptanmadı (p>0.05). Kısıtlama öncesi ve sırasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde olmak üzere haftalık antrenman frekanslarında artma, yüzme seanslarında azalma, kara antrenman seanslarında artma ve günlük antrenman saatleri arasında değişimler olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Araştırma bulguları, COVİD-19’dan dolayı kısıtlama sürecinde yüzücülerin spor yaşamının olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Alıntı: Demirkan E, Ozkadi T, Can S, Kutlu M, Demir E, Alagoz I. The impacts of the COVID-19 pandemic in swimmers: A comparison of daily life activities in pre-restriction and during restriction. Turk J Sports Med. 2021;56(4):166-71; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0534

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onay Hitit Üniversitesi, Çorum'dan alınmıştır. (Karar No: 2020-64 Tarih: 29/06/2020)

Author Contributions

Concept - Erkan D., T.Ö; Design - Erkan D., T.Ö, S.C.; Supervision - Erkan D., S.C., M.K.; Materials - T.Ö., M.K., İ.A.; Data Collection and/or Processing - T.Ö., İ.A.; Analysis and Interpretation - Emre D.; Literature Review - Erkan D., S.C.; Writing Manuscript - Erkan D.; Critical Reviews - S.C., M.K.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.