p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ahsen Oğul1, Sabriye Ercan2, Mesut Ergan3, Tuba İnce Parpucu3, Cem Çetin2

1Sports Medicine Section, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Physiotherapy and Rehabilitation Department, Faculty of Health Sciences, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kadın sporcu, menstrual siklus, sportif performans

Öz

Amaç: Kadınlarda erken foliküler ve midluteal fazda esneklik, dinamik denge, çeviklik, dikey sıçrama, aerobik kapasite, anaerobik kapasite ve kas kuvveti performanslarında meydana gelen değişimleri saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 18 yaş üzeri ömenoreik kadınlar alındı. Araştırmaya katılan bireylerde ovülasyon luteinize edici hormon idrar kiti ile saptandı. Araştırmada fiziksel aktivite düzeyleri ‘Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu’ ile belirlendi. Katılımcıların esneklikleri otur eriş testi, dinamik dengeleri Y balans testi, çeviklikleri altıgen koordinasyon testi, anaerobik güç serbest dikey sıçrama testi, aerobik kapasite 20 metre mekik koşu testi, anaerobik kapasite Wingate testi, kas kuvveti ise izokinetik dinamometre ile değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya 20 kadın katıldı. Kadınların yaş ortalaması 22.4±0.9 yıl, fiziksel aktivite düzeyi 1162.2±189.1 MET/hafta olarak saptandı. Menstrual siklus uzunlukları 30.3±0.5 gün idi. Midluteal fazda Wingate testinde ‘en düşük güç değeri’ foliküler faza göre yüksek bulundu (p=0.048). Diğer performans testleri değerlendirildiğinde iki faz arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Menstrual siklusun fazlarına göre performans değişikliklerinin minimal düzeyde olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadığı saptandı. Bu performans değişikliklerine ‘klinik olarak anlamlı değildir’ demek yerine her sporcunun kendi özelinde değerlendirilmeli ve menstrual siklus fazına göre bireysel antrenman programlarının düzenlenmesi önerilmelidir.

Alıntı: Ogul A, Ercan S, Ergan M , Ince Parpucu T, Cetin C. The effect of menstrual cycle phase on multiple performance test parameters. Turk J Sports Med. 2021;56(4):159-65; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0552

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onay Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Komitesi, Isparta'dan alınmıştır. (Karar No: 323 Tarih: 29/11/2019)

Author Contributions

Concept: SE, Design: SE, Supervision: CÇ, Materials: SE, Data Collection and/or Processing: AO, ME, TP, Analysis and İnterprepation: SE, Literature Review: AO, Writing Manuscript: AO, SE, Critical Reviews: All Authors.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Acknowledgments

We would like to thank Prof. Dr. Ferdi Başkurt for their contributions in the design phase of the study and Res. Asst. Dr. Esma Arslan for their assistance in the data collection phase.