p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Pınar Öztürk Erol1, Niyazi Eniseler2, Turan Işık3, Ayda Karaca4

1Güngören Şiir Mektebi Secondary School, Ministry of Education, İstanbul, Turkey
2Fenerbahçe Sports Club, İstanbul, Turkey
3Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
4Department of Recreation, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, çocuklar, adım sayısı

Öz

Amaç: Normal ve ikili eğitim verilen okullara devam eden, aktif ulaşım kullanmayan ve yapılandırılmış spor aktivitesine katılmayan 12 ve 13 yaşlarındaki çocukların; beden eğitimi dersinde, okul sırasında, okul dışında, hafta içi, hafta sonu ve tüm hafta için günlük adım sayılarını incelemek ve önerilen düzeyde fiziksel aktif olup olmadıklarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya normal eğitim verilen okuldan 30 (16 kız, 14 erkek), ikili eğitim verilen okuldan 30 (15 kız, 15 erkek) olmak üzere yaş ortalaması 12.5±0.5 olan 60 öğrenci katıldı. Çocuklardan Fitbit Flex 2 marka akselerometreyi yedi gün boyunca dominant el bileklerine giymeleri istendi. Günde en az sekiz saat olması koşuluyla hafta içi en az dört gün, hafta sonu en az bir günlük verisi olan çocukların verileri çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Erkek çocukların okuldan sonra, okul dışı, hafta içi ve tüm haftaya ait günlük ortalama adım sayılarının kız çocuklardan daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05). Okuldan önce ve okuldan sonra günlük ortalama adım sayıları bakımından 12 ve 13 yaş çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Normal eğitim verilen okullara devam eden çocukların okul sırasında, okul sonrasında ve hafta içi günlerde günlük ortalama adım sayılarının ikili eğitim verilen okullara devam eden çocuklardan daha fazla olduğu; okuldan önce atılan günlük adım sayının ikili eğitim verilen okullara devam eden çocuklarda daha yüksek olduğu gözlendi (p<0.05). Hem kız hem de erkek çocukların yarısından fazlasının günlük önerilen adım sayısına ulaşamadığı belirlendi.

Sonuç: Erkek çocukların günlük adım sayısının kız çocuklardan daha fazla olduğu, normal eğitim verilen okullara devam eden çocukların okul sırasındaki adım sayısının ikili eğitim verilen okullara devam eden çocuklardan yüksek olduğu gözlendi. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun okul sırasında önerilen adım sayısına, yarısından fazlasının ise günlük önerilen adım sayısına ulaşamadığı saptandı.

Alıntı: Ozturk Erol P, Eniseler N, Isik T, Karaca A. The analysis of step count in 12- and 13-year-old children attending all-day or double-shift school: Tekirdağ province sample. Turk J Sports Med. 2020;55(2):86-94.