p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN, Oğuzhan DALKIRAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Burdur

Anahtar Sözcükler: Boy uzunluğu, bacak kuvveti, dikey sıçrama, esneklik, anaerobik güç

Öz

Bu çalışmanın amacı; boy uzunluğunun erkeklerde bacak kuvveti, dikey sıçrama, anaerobik güç ve esneklik özelliklerine etkisini belirlemektir. Araştırmaya, benzer vücut ağırlığında, orta düzeyde aktif 160 erkek gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların boy uzunluklarının medyan değeri esas alınıp, kısa (n=80) ve uzun boylu (n=80) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Katılımcıların vücut kitle indeksi, esneklik, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve anaerobik güç özellikleri belirlendi. Elde edilen veriler SPSS (v22.0) programına yüklendi ve gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde “Mann-Whitney U testi” kullanıldı. Anlamlılık düzeyi (α=0.05) olarak kabul edildi. Sonuç olarak; esneklik ve bacak kuvveti değerlerinde gruplar arası anlamlı bir farklılık gözlenmezken, uzun boylu grubun dikey sıçrama ve anaerobik güç değerlerinin kısa boylu gruba göre, kısa boylu grubun ise vücut kitle indeksi değerlerinin uzun boylu gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı.