p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Farah NAMENİ

Dept. of Physical Education, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-IRAN

Anahtar Sözcükler: İnterlökinler, immün hücreler, bitkinleştirici egzersiz, dayanıklılık antrenmanı

Öz

Çeşitli çalışmalar egzersizin neden olduğu önemli fizyolojik değişikliklerin immün sistemde de gözlendiğini ortaya koymuştur. Egzersiz stresi ve immün sistem arasındaki ekileşimler, bu gözlemin altında yatan strese bağlı ve immünofizyolojik mekanizmaların rollerini açıklamak için eşsiz bir olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı egzersize adaptasyon dönemi sonrası uygulanan bitkinleştirici egzersize doğuştan gelen, edinilmiş ve humoral immünitenin yanıtlarını incelemekti. Egzersiz grubu sekiz hafta boyunca dayanıklılık antrenmanı uygularken, kontrol grubu uygulamadı. Bu sürenin başında ve sonunda, test olarak Bruce protokolü uyulanmasının öncesi ve sonrası alınan kan örneklerinde ilgili parametrelere bakıldı. Veriler ANOVA testi ile değerlendirildi. Sitokin ve IgA düzeylerinde anlamlı farklılık gözlenmezken, CD4 derişimleri düştü, CD8 derişimleri ise yükseldi. Sonuç olarak, seiz haftalık dayanıklılık antrenmanının lenfosit subpopülasyonlarında değişikliklere yol açtığı, bitkinleştirici egzersizin ise immün fonksiyonu baskılamadığı ortaya kondu.