p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Liuba ANDREEVA1, Stanislav TZVETKOV2, Dorothea STEFANOVA1, Lubomir PETROV1, Lazar KAMENOV3, Albert BASSON4, Andy OPOKU4, Trayana DJAROVA4

1National Sports Academy, Department of Physiology and Biochemistry, Sofia, BULGARIA
2National Sports Academy, Department of Sports Medicine Sofia, BULGARIA
3National Sports Academy, Department of Water Sports, Sofia, BULGARIA
4University of Zululand, Department of Biochemistry and Microbiology, SOUTH AFRICA

Keywords: Dark chocolate, oxidative stress, blood pressure, heart rate, red blood cells, haemoglobin, exercise, swimming

Abstract

Bu çalışmanın amacı, antioksidan özellikleri yüksek olan esmer çikolata desteğinin erkek yüzücülerde submaksimal egzersiz testinde kan basıncı (BP), kalp atım hızı (HR), alyuvar (RBC), hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) parametrelerine etkilerini değerlendirmekti. Yaşları 18-21 arası değişen 11 üst düzey müsabık rastgele şekilde bir deney protokolüne katıldılar. Protokol 10 günlük çikolata alımı içermeyen ve aynı sürede günlük 10 g esmer çikolata alımı içeren periyotlardan oluşuyordu. Her bir periyodun sonunda oksidan stres yaratmak için 15 dk süreli (%60 VO2max’da 10 dk ve %90 VO2max’da 5 dk) submaksimal bisiklet ergometresi testi (Test І ve Test ІІ) uygulandı. HR dinlenmede, testler süresince ve toparlanmanın ilk 3 dk’sı boyunca monitorize edildi. Testlerin öncesi ve sonrasında kan örnekleri alındı. BP düzeyleri de dinlenmede ve her iki periyodun sonunda ölçüldü. Esmer çikolata alımı sonrasında anlamlı ölçüde düşük (p<0.005) sistolik ve diastolik BP düzeyleri saptandı. Test ІІ sonrası HR daha düşüktü ve toparlanmanın ilk 3 dk’sında anlamlı düşüş ortaya koydu. RBC, Hb ve Hct düzeyleri Test І sonrasında belirsiz ölçüde düşükken, Test ІІ sonrasında bu parametrelerde hafif ama anlamlı artışlar gözlendi. Sonuç olarak, kısa süreli esmer çikolata desteğinin kan basıncı ve kalp atım hızı değerlerini düşürebileceği; ayrıca submaksimal egzersizin tetiklediği oksidan strese RBC, Hb ve Hct düzeylerinde olumlu yanıtların verilmesine aracı olabileceği söylenebilir.