p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ömer Faruk İlicepınar1, Mehmet İmir2, Berat Can Cengiz2, Senih Gürses2, Yiğitcan Menderes1,
Egemen Turhan3, Gürhan Dönmez1, Feza Korkusuz1

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye
2Faculty of Engineering Sciences, Middle East Technical University, Ankara, Türkiye
3Orthopedics and Traumatology Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Spor biyomekaniği, diz yaralanması, spora dönüş, eklem kinematiği, yer tepki kuvveti, yaralanmadan korunma

Öz

Amaç: Tek bacakla ileri ve çapraz üçlü sekme testleri, alt ekstremite yaralanması ve tedavisi sonrası iyileşme ve spora dönüşün öngörücüleridir. Bu çalışmanın amacı, rekreasyonel erkek sporcularda hareket analizinin kinematik ve kinetik değerlendirmesinin bu sekme testlerindeki uygulanabilirlik ve tekrarlanabilirliğini değerlendirmektir.

Yöntem: On bir erkek rekreasyonel sporcunun tekli ve çapraz üçlü sıçrama testleri sırasında alt ekstremite kinetiği, kinematiği, tepe frekansları ve spektral dağılımlardaki büyüklük değişikliklerinin normal aralıkları değerlendirildi. Yer reaksiyon kuvvetleri bir kuvvet levhası kullanılarak ölçüldü. Zirve diz fleksiyon-ekstansiyon açılarını kaydetmek için bir hareket yakalama sistemi kullanıldı. Spektral dağılımlardaki zirve frekansı ve şiddeti bu ölçümlerden yararlanılarak hesaplandı.

Bulgular: Tekrarlar sırasında inişteki vücut ağırlığına göre normalize edilmiş yer tepki kuvveti, her iki bacakta 2.9±0.1 (N/kg*10) idi. Tekli ve çapraz üçlü sıçrama testi için uçuş süresinin toplam hareket süresine oranının ortalaması, sırasıyla 0.49±0.03 ve 0.38±0.01 (s/s) idi. Uçuş, hazırlık ve toplam sıçrama süreleri sırasıyla tekli test için 0.301±0.020, 0.331±0.033 ve 0.641±0.038 s; çapraz test için 0.261±0.014, 0.453±0.024 ve 0.701±0.046 s idi. Zirve fleksiyon açısı hariç diz açısındaki diğer değişkenler her iki ekstremitede benzerdi. Hareketin ana frekansı yaklaşık 2-4 Hz idi. Sol ve sağ bacakta birinci ve ikinci zirve frekansları sırasıyla 3.19±0.17 ve 7.16±0.17; 3.15±0.16 ve 7.18±0.19 Hz idi. Sıçrama testleri, tekrarlar sırasında benzer uçuş süreleri gösterdi. Ancak bu durum çapraz testlerdeki sıçramalar sırasında farklıydı: uçuş süreleri daha kısayken, hazırlık süreleri daha uzundu. Frekans ve şiddetin karakteristik ilk zirvesi iki testte de ortaktı.

Sonuç: Tekli testlerdeki zirve fleksiyon ve ekstansiyon açıları ve ikincil karakteristik frekans, her katılımcı için farklıydı. Farklı performans metriklerine duyarlı olan sıçrama testleri tekrarlanabilir olup, sporcularda karşılaştırmalı bir veri tabanı oluşturmak için kullanılabilir.

Cite this article as: Ilicepinar OF, Imir M, Cengiz BC, Gurses S, Menderes Y, Turhan E, et al. Recreational male athletes’ single leg forward hop and crossover triple hop test kinetics, kinematics, peak frequency and magnitude alterations. Turk J Sports Med. 2024;59(1):17-23; https://doi.org/10.47447/tjsm.0768