p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Volkan Şah1, Şeyhmus Kaplan1, Nesim Aladağ2, Ramazan Duz2, Zekiye Özkan3, Ceyda Ak2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye
2Cardiology Department, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye
3School of Physical Education and Sports, Yüzüncü Yıl University, Van, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Egzersiz testi, maske, COVID-19, kalp atım hızı

Öz

Amaç: COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz maskesi tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yüz maskelerinin avantajları ve dezavantajları konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Yüz maskeleri COVID-19'dan korunmak için önerilse de, çeşitli popülasyonlarda kardiyorespiratuar sistemler üzerindeki potansiyel riskleri araştırılmaktadır. Bu çalışma, profesyonel sporcularda yüz maskelerinin egzersiz testi parametreleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 25 profesyonel sporcu (ortalama yaş: 19,6±2,4 yıl; K/E: 11/14; VKİ: 20,2±1,6 kg/m2) dahil edildi. Bu sporcular, 48 saat arayla yüz maskesi takarak ve takmayarak iki kez egzersiz testi yaptılar. Profesyonel sporcularda kardiyorespiratuar yanıtları belirlemek için, yüz maskeli ve yüz maskesiz yapılan egzersiz testi parametrelerinin karşılaştırılması yapıldı.

Bulgular: Yüz maskesi takan ve takmayan katılımcıların nihai oksijen doygunluğu, test süresi (dk) ve en yüksek kalp hızı dışındaki test parametreleri istatistiksel olarak benzerdi. Yüz maskesi takan katılımcılar, yüz maskesi takmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, anlamlı olarak daha düşük nihai oksijen satürasyonu (p<0.001), test süresi (p<0.001) ve tepe kalp hızı (p=0.004) skorlarına sahiptiler.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, egzersiz testi sırasında yüz maskesi kullanımının daha düşük oksijen satürasyonu skorları, test süresi ve tepe kalp hızı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Cite this article as: Sah V, Kaplan S, Aladag N, Duz R, Ozkan Z, Ak C. Impact of using surgical face masks on exercise test parameters in professional athletes. Turk J Sports Med. 2023; 58(3):108-11; https://doi.org/10.47447/tjsm.0758