p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ayse Kayalı Vatansever, Dilek Bayraktar, Seçkin Şenışık

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Bale dansı, yaralanma profili, spor hekimliği

Öz

Amaç: Bale dansı yapan kişilerde kas-iskelet sistemi yaralanma profilini oluşturmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna İzmir Devlet Opera ve Balesinde görev yapan bale dansçıları dahil edilmiştir. Çalışmaya gönüllü olan bireylerin yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı, eğitim düzeyi ve dans dışındaki fiziksel aktiviteleri kaydedildi. DEXA cihazı ile vücut yağ oranı analizi yapıldı. Dansçıların tüm antrenman programı detaylı bir şekilde sorgulandı. Son bir yıl içinde tanısı konulan dans yaralanmalarının sayısı kaydedildi. Yaralanma insidansı ile diğer fiziksel parametreler arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 44 kişi dahil edildi. Otuz beş katılımcı, son 12 ayda en az bir kez yaralandığını bildirdi. En çok yaralanan bölgeler bel, ayak bileği, boyun, omuz ve diz olarak bildirildi. Katılımcıların yaklaşık %60'ı günde iki saatten fazla antrenman yaptıklarını bildirdi. Ağrı, yorgunluk ve önceki yaralanmalar ile yaralanma profili arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Yaralanma ile koşu antrenmanı, diğer sportif aktivite ve kuvvetlendirme egzersizi yapma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Ağrı, yorgunluk, önceki yaralanmanın tam iyileşmemesi ile yaralanma profili arasında ilişki olduğu görülmüş, kuvvetlendirme egzersizi, koşu antrenmanı ve diğer sportif aktivitelerin ise ilişkili olmadığı saptanmıştır.

Cite this article as: Kayali Vatansever A, Bayraktar D, Senisik S. Musculoskeletal injury profile of ballet dancers. Turk J Sports Med. 2023 58(2):61-6; https://doi.org/10.47447/tjsm.0726