p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Umut Gök1, Hasan Aka2, Zait Burak Aktuğ2, Serkan Ibiş2

1Health Sciences Institute, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkiye
2Faculty of Sport Sciences, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Futbol, ısınma, FIFA 11+, FMS, atletik performans

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genel ısınma ve FIFA 11+ ısınma programlarının atletik performans ve Fonksiyonel Hareket Taraması (FMS) test puanları üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Katılımcılar genel ısınma grubu (GWG) (n=20) ve FIFA 11+ ısınma grubu (FWG) (n= 20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Katılımcılara antropometrik ölçümler, 10-20-30m sprint, toplu ve topsuz zig-zag çeviklik, dikey sıçrama, otur ve uzan esneklik, Yo-Yo, yıldız denge ve FMS testleri uygulanmıştır. Ön test ile son test arasındaki farkı belirlemek için “Wilcoxon İşaretli Sıra Testi” kullanılmıştır.

Bulgular: GWG grubunda 20 metre ve 30 metre sprint, dayanıklılık becerileri ve FMS alt testlerinde omuz hareketliliği ve FMS toplam puanında anlamlı gelişme görülmüştür. geliştiği görülmüştür. FWG grubunda 10 m, 20 m, 30 m sürat, çeviklik, dikey sıçrama, denge, dayanıklılık, esneklik ve tüm FMS alt testleri ve FMS toplam puanında anlamlı gelişme saptanmıştır.

Sonuç: FIFA 11+ egzersizlerinin atletik performans gelişimi ve FMS test skorları üzerinde anlamlı etkisi vardır.