p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN1, Gülfem ERSÖZ2

1Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas
2Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Futbol, fiziksel özellikler, motorik özellikler, teknik kapasite

Öz

Bu çalışmanın amacı futbolcuların seçilmiş fiziksel ve motorik özellikleri ile top teknikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiydi. Çalışmaya 23 amatör futbolcu gönüllü olarak katıldı. Futbolcuların seçilmiş fiziksel, motorik ve teknik özelliklerini belirlemede vücut kompozisyonu, sürat, kuvvet, anaerobik güç, aerobik dayanıklılık, esneklik ve teknik kapasite ölçümleri yapıldı. Top saydırma, top sürme, pas isabeti, şut atma becerileri değerlendirildi. Elde edilen veriler arasındaki ilişki katsayıları SPSS v16.0 programı ile korrelasyon analizi yapılarak belirlendi. Yanılma düzeyi α=0.05 olarak kabul edildi. Sonuç olarak; futbolcuların seçilmiş özellikleri arasında sadece dikey sıçrama ve aerobik dayanıklılık kapasitesi ile ayak ile top saydırma tekniği arasında aynı yönlü orta dereceli korrelasyon saptandı.