p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tahir Hazır1, Mehmet Gören Köse1, Ferhat Esatbeyoğlu2, Yunus Emre Ekinci1, Ayşe Kin İşler1

1Department of Exercise and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Sports Sciences and Technology, Institute of Health Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Yüksek şiddetli egzersiz, Bioelektrik Impedans Analizi, Vücut Kompozisyonu

Öz

Amaç: Bioelektrik impedans analizi (BIA) yönteminin geçerliği ve güvenirliği için testten önceki 12-48 saat egzersiz yapılmaması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmanın amacı bisiklet ergometresinde tekrarlı sprint egzersizinin ayaktan ayağa (BIAA-A) ve elden ayağa (BIAE-A) BIA yöntemi ile belirlenen vücut kompozisyonu üzerine etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Yirmibeş genç aktif erkeğe (23.7±6.3 yaş)  bisiklet ergometresinde 5x6 saniye tekrarlı sprint egzersizi yaptırılmıştır. Test öncesinde, testten hemen sonra (1-3 dakika) ve test bitiminin 10. ve 20. dakikalarında katılımcıların vücut ağırlığı (VA), sırasıyla BIAA-A ve BIAE-Ayöntemleri ile vücut yağ yüzdesi (VYY), ve yağsız vücut kitlesi (YVK), impedans, rezistans ve reaktans değerleri ölçülmüştür. Egzersizin vücut kompozisyonu ve BIA çıktıları üzerine etkisi tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Egzersiz öncesiyle karşılaştırıldığında 10. dakikadan itibaren VA’da anlamlı düşüş saptanmıştır (p<0.001). BIAA-A yönteminde egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında egzersizden sonra ölçülen impedans ve VYY 20. dakikaya kadar anlamlı derecede düşük (p<0.001), buna karşılık YVK anlamlı derecede yüksek (p<0.01)  ölçülmüştür. Bu farklar VYY için %2.0’den, YVK için ise %0.40’dan az değişimi temsil etmektedir. BIAE-Ayönteminde yüksek şiddette egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında egzersizden hemen sonra ve 10. dakikada ölçülen rezistans değerleri benzer ancak 20. dakikada anlamlı derecede düşük ölçülmüştür (p<0.001). Buna karşılık reaktans değerlerinde anlamlı bir değişim saptanmamıştır (p>0.05). Yüksek şiddette egzersizin BIAE-A yöntemi ile belirlenen VYY (p>0.05) ve YVK (p>0.05) üzerine etkisi anlamlı değildir. 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları kısa süreli yüksek şiddetli egzersizin BIAE-A teknolojisi ile ölçülen vücut kompozisyonu üzerine etkisi olmadığını göstermiştir. Ek olarak, BIAA-A teknolojisi ile ölçülen VYY anlamlı derecede düşük olmakla beraber, bu düşüş %2’den azdır. Bu bulgular hidrasyon durumu kontrol altında tutulduğunda BIA ölçümü öncesi egzersiz kısıtlamasının kanıta dayalı olmadığını göstermektedir. 

Alıntı: Hazir T, Kose MG, Esatbeyoglu F, Ekinci YE, Kin Isler A. Effects of high intensity exercise on body composition measured by bioelectrical impedance analysis. Turk J Sports Med. 2020;55(2):102-11.