p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Kenan Erdağı1, Melda Pelin Yargıç2, Galip Bilen Kürklü2, Leyla Aydın3

1Department of Physical Education and Sport, Ahmet Keleşoglu Faculty of Education, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Department of Sports Medicine, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
3Department of Physiology, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Öz

Amaç: Kuvvet duyusu, eklem pozisyon duyusu ve kinestezi ile birlikte propriyosepsiyonun bir bileşenidir. Maksimal istemli izometrik kontraksiyonun belli bir yüzdesinin tekrarlanabilme becerisi ile değerlendirilir. Egzersizin, eklem pozisyon duyusu ve kinesteziyi geliştirdiği bilinmesine rağmen kuvvet duyusu üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı adolesan elit kadın haltercilerin yaptığı egzersizlerin parmak sıkıştırma (pinch) kuvveti duyusu üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 25 elit kadın adolesan halterci ve 22 sedanter kadın akranı dahil edildi. Her bir katılımcının maksimum lateral ve iki nokta parmak sıkıştırma kuvveti değerleri pinchmetre kullanılarak ölçüldü. Katılımcılara bu değerin %50'sini oluşturacak şekilde pinchmetreye bakarak 3 kez sıkıştırmaları ve bu kuvveti öğrenmeye çalışmaları istendi. Daha sonra katılımcılardan herhangi bir görsel geribildirim almadan 3 kez daha aynı hedef kuvveti oluşturmaları istendi. Elde edilen ölçümlerden mutlak hata, ortalama hata kareleri kökü, varyasyon katsayısı, sabit hata hesaplandı. Her bir parametre hedef değere oranlanarak normalize edildi. Karşılaştırmalarda normalize değerler kullanıldı. Mutlak hata ve ortalama hata kareleri kökü denemelerin doğruluğunu; varyasyon katsayısı tutarlılığını; sabit hata ise hatanın yönünü değerlendirmek için kullanıldı.

Bulgular: Haltercilerin lateral ve iki nokta parmak sıkıştırma kuvveti değerleri sedanterlere kıyasla daha yüksek (sırasıyla p=0.03 and p=0.02), normalize edilmiş mutlak hata değerleri ise daha düşük olarak bulundu (p<0.01).

Sonuçlar: Bu sonuçlar, düzenli halter antrenmanının adölesanlarda parmak sıkıştırma kuvvetini artırdığını, ayrıca hatanın tutarlılığını ve yönünü etkilemeden, parmak sıkıştırma kuvveti duyusunun doğruluğunu geliştirdiğini göstermektedir. Gelecek çalışmalarda genç sporcularda gözlemlenen kuvvet duyusundaki yüksek doğruluğun, yetişkin veya yaşlı haltercilerde de olup olmadığını araştırmak uygun olacaktır.

Alıntı: Erdagi K, Yargic MP, Kurklu GB, Aydin L. Accuracy of pinch force sense in elite female adolescent weightlifters. Turk J Sports Med. 2020;55(2):95-101.