p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tahir Hazır1, Ayşe Kin İşler1, Mehmet Kadıoğlu2, Evrim Ünver1

1Department of Exercise and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Çamlıdere Multiprogram Anadolu High School, Şanlıurfa, Turkey

Anahtar Sözcükler: Sprint Testi, Yorgunluk, Toparlanma, Güvenirlik

Öz

Amaç: Tekrarlı sprint testi (TST), takım ve raket sporları gibi tekrarlı sprint aktivitelerini içeren spor dallarında performansı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sprintler arası 30 saniye pasif toparlanmalı 10x20 m TST protokolünde performans çıktılarının ve yorgunluğun değerlendirilmesinde kullanılan 7 ayrı formülün test-tekrar test güvenirlik katsayılarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 15 erkek spor okulu öğrencisi (Yaş 22.9±2.7 yıl; Boy:178.0±7.9 cm; Vücut Ağırlığı 77.9±11.5 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara en az 48 saat ara ile öğleden sonra standart bir ısınmanın ardından 10x20 m TST protokolü uygulanmıştır. Her iki testte toplam sprint zamanı (TSZ), en hızlı sprint zamanı (EHSZ), en yavaş sprint zamanı (EYSZ) ve 7 ayrı formülle hesaplanan yorgunluk skorları değerlendirilmiştir. Tekrarlı ölçümler arasındaki farklar için Bağımlı Gruplarda t Testi kullanmıştır. Test-Tekrar test güvenirlik için sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK), tipik hata (TH) ve varyasyon katsayısı olarak tipik hata (VK_TH) hesaplanmıştır.
Bulgular: Tekrarlı ölçümlerden elde edilen TZS, EHSZ, EYSZ ve 7 formülden hesaplanan yorgunluk skor ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). TZS, EHSZ ve EYSZ için hesaplanan Test-Tekrar test SKK orta düzeydedir (Sırasıyla 0.763, 0.541 ve 0.544). Yedi ayrı formülle hesaplanan yorgunluk skorları için Test-Tekrar test SKK da orta düzeyde (0.429-0.767) bulunmuştur. Formüllerden elde edilen yorgunluk skorlarının TH’sı %0.97 - %3.98 gibi geniş bir aralıkta değişmektedir. Tüm formüller için VK_TH’nın çok büyük bir aralıkta (%43.5 - %214.6) değiştiği gözlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, yorgunluk hariç 10x20 m TST ile elde edilen performans değişkenlerinin test-tekrar test güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu protokol antrenman takibi ve araştırmalarda deneme etkisini gözlemlemek için kullanılabilir. Yorgunluk skorlarının güvenirliği, bulguların dikkatli değerlendirilmesini gerektirecek kadar düşüktür.

Cite this article as: Hazir T, Isler AK, Kadioglu M et al. Reliability of performance outputs and formulas related with fatigue index in 10X20 m repeated sprint test. Turk J Sports Med. 2019;54(4):267-75.