p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Selma İnfal Kesim1, Ayşe Taştekin2, Tuba Özaydın3

1Kadir Yallagöz Highschool of Health, Department of Nursing, Selçuk University, Akşehir, Konya, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey
3Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Selçuk University, Konya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Gebelik, fiziksel egzersiz, mental sağlık

Öz

Amaç: Bu çalışma, gebelik boyunca yapılan fiziksel egzersizlerin gebenin mental sağlığı üzerine olan etkilerini icelemeyi amaçlayan bir sistematik derlemedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda yürütüldü. Bu süreçte Pubmed, EBSCOhost, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, Web of Science ve Ovid veri tabanları tarandı. Tarama sırasında, İngilizce üç anahtar sözcük olarak "pregnancy", "physical exercise", "mental health" ve Türkiye Bilim Terimlerinde yer alan Türkçe karşılıkları kullanıldı. Ulaşılan 319 makale önce başlık ve özetlerine göre incelendi. Ardından yinelenen makaleler çıkartıldı. Kalan makalelerden dâhil etme ölçütlerine uygun olan altı makale derlemeye konu oldu.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan makalelerden dördü tanımlayıcı, biri nitel, biri deneysel çalışmaydı. Düzenli fiziksel egzersiz yapan gebelerde, egzersiz yapmayanlar ya da seyrek/düzensiz egzersiz yapanlara göre mental sağlığın daha iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sonuç: Bu sistematik derleme, gebelik sürecinde yapılan egzersizlere ilişkin çalışmalarda gebelerin mental sağlığının olumlu etkilendiğini, psikolojik iyiliklerinin arttığını ortaya koydu. Ayrıca konuya ilişkin çalışmaların niceliksel sınırlılıkları ortaya konuldu. Sonuçların genellenebilmesi, gebelere yol gösterebilmesi ve rehberlik edebilmesi için bu konuda yapılan randomize kontrollü çalışma sayısının arttırılması, kanıt düzeyi yüksek bilgi sunan meta analizlerin yapılması önerilmektedir.

Cite this article as: Kesim SI, Tastekin A, Ozaydin T. Effect of exercise on the mental health of pregnant women: A systematic review. Turk J Sports Med. 2019;54(4):288-95.