p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali Yıldız1, Atahan Altıntaş2, Safter Elmas1, F. Hülya Aşçı1

1Faculty of Sport Sciences, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Sport Science Department, Başkent University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor, güdülenme, ölçek, geçerlik, güvenilirlik

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Pelletier ve ark. tarafından geliştirilen “Sporda Güdülenme Ölçeği-II (SGÖ-II)’nin Türk sporcular için psikometrik özelliklerinin test edilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 168 kadın (Ortyaş=21.2±3.6), 241 erkek sporcu (Ortyaş=22.4±4.7) olmak üzere toplam 409 (Ortyaş=21.94±4.32) sporcu katıldı. SGÖ-II, 18 madde ve altı alt boyuttan (içsel düzenleme, bütünleşmiş düzenleme, özdeşimle düzenleme, içe atımla düzenleme, dışsal düzenleme ve güdülenmeme) oluşmakta ve yedili Likert tipinde değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde; ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapıldı, eş zamanlı geçerlik için Sporda Güdülenme Ölçeği ile ilişkisine bakıldı, yakınsak geçerliği için ise Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği, Yaşam Doyum Ölçeği ve Öznel Zindelik Ölçeği ile ilişkisi Pearson Moment Çarpım Korrelasyonu ile test edildi. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanarak test edildi.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 18 maddelik modeline ait uyum indeks değerleri (x2/sd=4.23, IFI=0.86, TLI=0.79, CFI=0.85, RMSEA=0.09); 16 maddelik (madde 3 ve 7 olmadan) modele ait uyum indeks değerleri ise (x2/sd=2.61, IFI=0.94, TLI=0.91, CFI=0.94 ve RMSEA=0.06) olarak bulundu. Elde edilen faktör yükleri 16 maddelik model için 0.43 (içe atımla düzenleme) ile 0.84 (dışsal düzenleme) arasında değişkenlik göstermektedir. Bunun yanı sıra, eş zamanlı geçerlik analizi sonucunda, Sporda Güdülenme Ölçeği-II’nin tüm alt boyut puanları ile Sporda Güdülenme Ölçeğinin tüm alt boyut puanları arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Yakınsak geçerlilik için yapılan analiz sonuçları da Sporda Güdülenme Ölçeği-II ile diğer ölçekler arasında anlamlı ilişki olduğunu ortaya koydu (p<0.05). Ölçeğin 16 maddelik modeli için iç tutarlık değerleri ise 0.44 (içe atımla düzenleme) ile 0.75 (özdeşimle düzenleme) arasında değişmektedir.
Sonuçlar: Bulgular Sporda Güdülenme Ölçeği-II’nin 16 maddelik Türkçe versiyonunun Türk sporcuların güdülenme düzeylerini belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir.

Cite this article as: Yildiz A, Altintas A, Elmas S et al. Investigating the psychometric properties of Sport Motivation Scale-II. Turk J Sports Med. 2019;54(1):33-44.