p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fehime HASLOFÇA

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi dersi, beden eğitimi öğretmeni, tutum, geçerlik, güvenilirlik

Öz

Bu çalışma, Subramaniam ve Silverman (10) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Tutum Ölçeği”nin (The Attitude in Physical Education Scale) ortaokul beden eğitimi derslerine katılan öğrenciler için geçerlik ve güvenilirliğini saptamak amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma İzmir ilinde üç ayrı ilçede yer alan dört ortaokulun öğrencileri (N=636) üzerinde gerçekleştirildi. Ölçeğin orijinal formdaki faktör yapısının bu çalışma örneklemi üzerinden elde edilen verilerle doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek ve ölçeğin yapı geçerliliği hakkında kanıtlar elde etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulandı. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için “Cronbach's Alpha” “Spearman-Brown Coefficient” ve “Guttman Split-Half Coefficient” değerlerine bakıldı. Farklı zamanlarda yapılan uygulamalar arasındaki tutarlılığı belirlemek için de üç hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenilirliği bakıldı. Ölçeğin DFA analizi sonuçları uygulanan ölçeğin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki üst boyut ve dört alt boyutunun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenilirliğini ortaya koyan değerlere göre de, tüm faktörleriyle yeterli düzeyde güvenilirliği olduğu görülmektedir. Tüm bulgular, ölçeğin ortaokullarda çocukların “beden eğitimi ders programına” ve “beden eğitimi öğretmenine” karşı tutumlarını belirlemek için kullanılabileceğini göstermektedir.