p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

E. KONTER

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir

Anahtar Sözcükler: Psikolojik beceri, profesyonel futbol, milli olma düzeyi, egzersiz

Öz

Bu araştırmanın amacı, profesyonel futbolcuların milli takımlarda oynama sayılarına göre psikolojik becerilerinin (imgeleme-İM, baskı altında doruk performans-BD, bağlılık gösterme-BG, stresle başa çıkma-SB ve karşılaşma kaygısını yönetme-KK) karşılaştırılması idi. Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol Federasyonunun 7. Bölgesi olan Güney-Anadolu illeri oluşturdu. Bu bölgedeki 18 profesyonel futbol takımında yer alan 451 futbolcunun 313’üne ulaşıldı. Bu amaçla, “Futbolda psikolojik beceriler ölçeği-16” (FPBÖ-16)’dan ve milli olma düzeyleriyle ilgili ankete verilen yanıtlardan yararlanıldı. FPBÖ-16’nın güvenilirlik katsayıları, İM’de 0.66, BD’da 0.73, BG’de 0.62, SB’da 0.68 ve KK’de ise 0.63 idi. Tek yönlü varyans analizi ile, profesyonel futbolcuların milli takımlarda oynama düzeylerine göre psikolojik becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Sadece BD becerisi açısından anlamlı düzeye yakın bir farklılık bulundu [F; 2.53, p=0.08]. Buna göre, milli olanların olmayanlara göre, daha iyi BD becerisi gözlenmekteydi.