p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Okan MİÇOOĞULLARI, Sadettin KİRAZCI, Recep Ali ÖZDEMİR

ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara

Anahtar Sözcükler: Futbol, imgeleme, oyuncu deneyimi, egzersiz

Öz

Bu çalışmanın amacı sporda imgeleme kullanım türleri ve düzeylerini, farklı kategorilerde yer alan futbolcuların deneyimlerine bağlı olarak belirlenmesi idi. Araştırmaya Türkiye Futbol Federasyonu liglerinin farklı kategorilerinde futbol oynayan yaşları 14-34 arasında değişen (21.4 ± 3.7) ve spor geçmişleri 1-10 yıl (6.5 ± 2.4) olan toplam 199 oyuncu gönüllü olarak katıldı. Çalışmada Hall tarafından geliştirilen Sporda İmgeleme Envanteri (SİE, Sport Imagery Questionnaire) kullanıldı. Anketin Türk popülasyonu üzerindeki uyarlaması beş boyutlu orijinal yapı yerine; bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık ve motivasyonel genel ustalık boyutlarından oluşan dört boyutlu bir yapı ortaya çıkarmıştı. Verilerin istatistiksel analizinde betimleyici istatistik yanı sıra çok yönlü varyans analizi (MANOVA ve Pearson çarpım momentler korrelasyonu) teknikleri kullanıldı. Sonuç olarak futbolcuların spor geçmişleri ile imgeleme boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde süre arttıkça bilişsel imgeleme ve motivasyonel özel imgeleme alt boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı. Ayrıca spor geçmişleri 6-10 yıl arasında değişen futbolcuların 1-5 yıl arasında değişenlere oranla motivasyonel özel imgelemeyi anlamlı olarak daha fazla kullandıkları belirlendi.