p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Canan GÖNEN AYDIN1, Çağrı ÖZCAN2, Sami SÖKÜCÜ2, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU2

1Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. ve Araşt. Hast. Spor Hekimliği, İstanbul
2Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğ. ve Araşt. Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Sözcükler: ESWT, kalkaneus, ağrı, epin

Öz

Bu çalışmanın amacı subkalkaneal ağrı sedromu olan hastalarda ekstracorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) etkinliğini değerlendirmekti. Çalışmaya 23 kadın, yedi erkek toplam 30 hasta alındı . Araştırmaya, 20-60 yaş arasında, medikal tedavi ile rahatlamamış, son altı ay içerisinde kortizon enjeksiyonu yapılmamış, subkalkaneal ağrı sendromu tanısı almış hastalar alındı. AOFAS, FADI, Roles and Maudsley skorları arasında bağımlı gruplarda t-testi uygulandı. Sabah ağrısı ve gün boyu ağrısı olan hastaların sonuçlarının karşılaştırılmasında ve semptomları bir yıldan uzun sürmüş olan hastalar ile bir yıldan daha yeni semptomu olan hastaların sonuçlarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Tedavi öncesi ve sonrası AOFAS, FADI, Roles and Maudsley skorları arasında anlamlı istatistiksel fark saptandı (p<0.05). Sabah ağrısı olan ile tam gün ağrısı olanların karşılaştırılmasında anlamlı bir istatistiksel fark gözlenmedi . Bu sonuçlara göre, non-invazif bir yöntem olan ESWT subkalkaneal ağrısı olan hastalarda kullanılabilecek bir seçenektir. Daha iyi tedavi seçeneklerini ortaya koymak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.