p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Masod GOLPAIGANY1, Nader SHAVANDI1, Solmaz MAHDAVI2, A Farzaneh HESSARI2, Esmaeil ALI BAKHSHI3

1Dept. of Sport Pathology, Faculty of Physical Education, Arak University, Arak, Iran
2Dept. of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Gilan University, Rasht, Iran
3Exercise Physiology Res. Center, Baqiyatallah University of Medical Science, Tehran, Iran

Anahtar Sözcükler: Gövde stabilitesi, postür kontrolü, düşme riski, yaşlılık

Öz

Hijyenik temellere dikkat arttıkça, yaşam süreleri ve buna bağlı olarak da yaşlı popülayonu dünyada artmaktadır. Bu çalışmada 60 yaşını geçmiş ve 200 birey arasından seçilmiş toplam 60 kadın (70.6 ± 6.0 yaş, 55.8 ± 5.8 kg vücut ağırlığı ve 157.8 ± 7.8 cm boyda) düşme risklerine göre düşük ve yüksek ve riskli olarak sınıflandırıldılar. Daha sonra rastgele şekilde deney ve kontrol gruplarına ayrıldılar. Antrenman programına başlamadan bir hafta önce dengeleri Berg denge testiyle ölçüldü ve elde edilen değerler bağımsız ve bağımlı t-testleriyle karşılaştırıldı. Deney grubu sekiz hafta boyunca haftada üç gün bir gövde stabilizasyon programı uyguladı. Programın sonunda deney grubu kontrol grubundan daha iyi (p<0.05) sonuçlar elde etti. Antrenman programı yüksek risk grubunda daha etkili oldu ve denge parametresi açısındam gerek anteroposterior, gerekse mediolateral düzlemlerde antrenman ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar (p<0.05) ortaya kondu. Sonuç olarak, yaşlı kadınlarda uygun bir antrenman programı uygulamanın denge ve postür kontrolünü geliştirmede anlamlı farklılıklara yol açtığı söylenebilir. Gövde stabilizasyon egzersizleri postür kontrol kaslarını kuvvetlendirerek dengeyi güçlendirir.