p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Murat ÖZŞAKER1, Ersen ADSIZ2

1Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın
2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Anahtar Sözcükler: Basketbol, performans parametreleri, fiziksel uygunluk, ergen, benlik saygısı, atılganlık

Öz

Bu çalışmada, İzmir ili basketbol kulüplerinin 12-14 yaşlarındaki elit erkek ve kız sporcularının fiziksel uygunluk, benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin belirlenmesini ve aralarındaki ilişkinin ortaya konması amaçlandı. Araştırmaya, 20 kız, 27 erkek olmak üzere toplam 47 adolesan basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Sporcuların el kavrama kuvvetleri, durarak uzun atlama, mekik ve otur-eriş skorları, 30 m sprint ve 1 mil koşu dereceleri değerlendirildi. Atılganlık ölçme aracı olarak Rathus tarafından geliştirilen ve Voltan tarafından Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan bir envanter; benlik saygısını ölçmede ise Coopersmith tarafından geliştirilen ve Özoğul tarafından Türkçe’ye uyarlanan envanter kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS v15.0 programı aracılığında yapıldı ve Pearson korrelasyon testi kullanıldı. Araştırma sonucunda kız sporcuların daha esnek oldukları, diğer parametrelerde ise erkeklerin daha iyi değerlere sahip oldukları gözlendi. Ayrıca 30 m ve 1600 m koşuları ile benlik saygısı arasında, benlik saygısı ile atılganlık arasında anlamlı ilişkiler (p<0.05) saptandı.