p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Serdar Sucan1, Berna Pişginel2, Özlem Özyürek3, Mustafa Karakuş4, Funda İpekten5, Soner Akkurt3,6

1Pyhsical Education and Sports Sciences Department, Faculty of Sports Sciences, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Youth and Sports Provincial Directorate, Ministry of Youth and Sports, Türkiye
3Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kasyeri, Türkiye
4Recreation Department, Faculty of Sports Sciences, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
5Biostatistics Department, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Türkiye
6High Altitude and Sports Science Research and Application Center, Erciyes University, Kayseri, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Kupa tedavisi; VO2max, anaerobik eşik, ortalama güç, pik güç

Öz

Amaç: Sporcularda aerobik ve anaerobik kapasite en önemli performans parametrelerini oluşturur. Aerobik ve anaerobik özellikleri geliştirmek için antrenmanlar dışında çeşitli uygulamalar da yapılmaktadır. Amacımız kupa uygulamasının futbolcularda aerobik ve anaerobik kapasite üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-20 arasında olan 31 amatör futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Antropometrik ölçümler yapıldıktan sonra gönüllüler, kupa uygulama grubu (CAG, n:16) ve kontrol grubu (CG, n:15) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. CAG’da yer alan sporcuların bacak ön yüzüne (kuadriseps üzerine), bacak arka yüzüne (hamstring üzerine), bacak iç yüzüne (adduktorlar) ve baldır arka yüzüne (gastroknemius) 15 dakika süreyle kuru kupa uygulaması yapıldı. Kupa uygulaması sonrası Wingate testi ve Maximal Oksijen Tüketim testi (VO2max) gerçekleştirildi. CG’de yer alan sporculara kupa uygulaması yapılmadan aynı testler uygulandı. VO2max, anaerobik eşik (AT), anaerobik eşiğin VO2max’a oranı (%AT), kilogram başına pik güç, kilogram başına ortalama güç değerleri alındı. Veriler normal dağılım gösterdiği için grupların karşılaştırılmasında student-t testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak alındı.

Bulgular: Gerek aerobik özellikler açısından (VO2max, AT, %AT) gerekse anaerobik özellikler açısından (kilogram başına pik güç, kilogram başına ortalama güç) CAG ve CG arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05).

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre kuru kupa uygulamasının futbolcularda aerobik ve anaerobik kapasitede artış yapmadığı sonucuna varıldı.