p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gökhan Büyüklüoğlu1 , Sabriye Ercan2 , Sümeyye Fatma Özer3 , Aydan Örsçelik1

1Sports Medicine Department, Gülhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Türkiy
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye
3Cardiology Section, Karaman Training and Research Hospital, Karaman, Türkiye

Anahtar Sözcükler: EKG, ani kardiyak ölüm, sporcular, tek oturumluk eğitim

Öz

Amaç: Sporda ani kardiyak ölüm görece nadir görülen bir durumdur ancak toplumsal etkisi büyüktür. Sporcular genellikle semptom göstermezler ve ani kardiyak ölüm ilk bulgudur. Bu klinik durumu azaltmak için, spora katılım öncesi muayene ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımının yaygınlaştırılması iki ana stratejidir. Bu muayenenin önemli bir parçası 12 derivasyonlu dinlenim EKG'nin değerlendirilmesidir. Bu EKG'lerin spora katılım için uygunluk açısından doğru değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, "sporcularda anormal EKG kriterleri"nin Türkiye'deki spor hekimliği asistanlarının EKG yorumlama doğruluğu üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir çalışmadır. Türkiye'deki spor hekimliği asistanlarına çevrimiçi bir anket gönderilerek kesitsel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma, aynı 40 EKG'nin aynı asistanlar tarafından iki kez değerlendirileceği şekilde tasarlanmıştır. İlk değerlendirmeden sonra katılımcılara “Anormal EKG Kriterleri” dosyası gönderilmiş ve aynı 40 EKG'yi bu kriterlere göre tekrar değerlendirmeleri istenmiştir.

Bulgular: Yirmi altı katılımcı testin her iki bölümünü de tamamladı. Tek oturumluk eğitimden önce ortanca puan 30.00, minimum ve maksimum puanlar sırasıyla 18 ve 35 idi. Tek oturumluk eğitimden sonra ortanca puan 31.00, minimum ve maksimum puanlar sırasıyla 26 ve 37 olarak saptanmıştır. Wilcoxon testi ile incelendiğinde, tek oturumluk eğitimden sonra toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir (p=0.035).

Sonuç: Spora katılım öncesi muayenede standardize edilmiş kriterlerin kullanılması spor hekimliği asistanlarının EKG'leri daha doğru yorumlamalarını sağlamıştır.