p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Özlem Karasimav1, Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya2, Ebru Alemdaroğlu2, Burkay Utku1, Nilgün Ergün1

1Sports Health and Rehabilitation Division, Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Cardiopulmonary Rehabilitation Division, Physical Medicine and Rehabilitation Hospital, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: COVID-19, kas kuvveti, spora dönüş, VO2max

Öz

Amaç: Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, tüm dünyayı etkisi altına almıştır ve halen birçok bilinmezlik içermektedir. Sporcular üzerinde yapılmış çalışmalar; çoğunlukla pandemi öncesi dönem ile pandemi sırasında spora-dönüş-süreci arasındaki yaşam tarzı, sportif performans ve psikolojik durum değişikliklerini karşılaştırmıştır. Ancak, COVID-19 enfeksiyonunun semptomatik geçirilip geçirilmemesinin sportif performansa etkisi konusundaki bilgi yeterli değildir. Sporcuların, şiddetli semptomatik formdan çok asemptomatik veya hafif semptomatik COVID-19'a eğilimli olduğu bildirilmiştir; bu nedenle, COVID-19 enfeksiyonunu asemptomatik ve hafif semptomatik geçirmiş sporcular arasında enfeksiyon sonrası sportif kas performansını, kardiyorespiratuar fonksiyonu ve psikolojik durumu karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu vaka-kontrol tasarımlı çalışma, COVID-19'u asemptomatik (n=20) ve hafif semptomatik (n=20) geçirmiş toplam 40 genç yetişkin erkek uzun mesafe koşucusu ile gerçekleştirilmiştir. Deneklerin tamamının izolasyon süreci tamamlanmış ve spora dönüşleri onaylanmıştı. Deneklerin yaşları, antropometrik özellikleri, sporcu lisans süreleri ve baskın el ve ayak tarafları kaydedildi. Üst ekstremite kas kuvveti, alt ekstremite fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik ve izometrik kas kuvvetleri ve VO2max ölçüldü. Anketler yoluyla depresyon, anksiyete ve COVID-19-ilişkili korku değerlendirildi.

Bulgular: Tüm kas kuvvet parametreleri, VO2max ve anksiyete düzeyi değerleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Ancak hafif semptomatik grupta depresyon (p=0.048) ve COVID-19-ilişkili korku (p=0.012) düzeyleri, asemptomatik gruba göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

Sonuçlar: Hafif semptomatik COVID-19, sportif kas performansı ve kardiyorespiratuar dayanıklılığı etkilememekle birlikte, psikolojik problemler yaratmıştır. Spora dönüş sürecinde önceki fiziksel zindelik ve sportif performans düzeyi hedeflenirken, yeterli ve hızlı psikolojik destek sağlanması uygun olacaktır.