p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatma Yılmaz, Mehmet Goren Kose, Ayse Kin İsler, Tahir Hazır

Movement and Training Sciences Division, Exercise and Sport Sciences Department, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Endirekt kalorimetri, oksijen tüketimi, midfoliküler faz, luteal faz

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, menstrual döngünün midfoliküler (MP) ve luteal fazında (LP), farklı şiddette egzersizlerde enerji harcamasının değerlendirilmesinde SenseWear Armband’ın (SWA) geçerliliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bireysel ya da takım sporlarında en az üç yıldır yarışmacı sporcu olan sağlıklı 20 kadın (yaş: 20.6±1.6 yıl; boy:168.3±7.3 cm; menstrual döngü gün sayısı:28.8±2.1 gün) katıldı. Katılımcılar menstrual döngünün MP (7-9. günler) ve LP fazlarında (21-23. günler) koşu bandında maksimal oksijen tüketiminin (VO2maks) %35 ve %75’inde 10’ar dk koşu egzersizi yaptılar. Menstrual döngünün fazları hormon analizi ile teyit edildi. Koşu egzersizlerinde eşzamanlı olarak indirekt kalorimetrik yöntem (İKY) ve SWA ile enerji harcaması ölçüldü. Yöntem (2) x faz(2) x şiddet (2)’in enerji harcaması üzerine etkisini belirlemede çok yönlü ANOVA kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korrelasyon katsayısı (r) ile belirlendi.

Bulgular: Midfoliküler fazda ölçülen estradiol ve progesteron, luteal fazdan anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Enerji harcaması üzerine hem yöntem hem de faz etkisi anlamlı bulunmadı (p>0.05). Yüzde 75 şiddette enerji harcaması %35’dekinden anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Yöntem x faz, faz x şiddet ve yöntem x faz x şiddet etkileşim istatistikleri anlamlı değildi (p>0.05). Yöntem x şiddet etkileşimi istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). MP’de İKY ve SWA ile ölçülen enerji değerleri arasındaki ilişkiler (%35 VO2maks için r=0.382; %75 VO2maks için r=0.147) anlamlı değildi (p>0.05). Buna karşılık LP’de İKY ve SWA ile ölçülen enerji değerleri arasında anlamlı ilişki (%35 VO2maks için r=0.495; %75 VO2maks için r=0.748) saptandı (p<0.05).

Sonuç: Çalışmanın bulguları, menstrual döngünün farklı fazlarında enerji harcamasının benzer olduğunu, SWA’nın her iki fazda da enerji harcamasını geçerli bir şekilde ölçtüğünü ortaya koydu.