p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sümeyye Genç1, Egemen Mancı2, Çağdaş Güdücü3, Erkan Günay4

1Department of Physical Education and Sports, Dokuz Eylül University, Izmir, Türkiye
2Department of Exercise and Sport Sciences, Democracy University, Izmir, Türkiye
3Department of Biophysics, Dokuz Eylul University, Izmir, Türkiye
4Department of Sport Science, Celal Bayar University, Manisa, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Aktivasyon Sonrası Performans Arttırma (ASPA), back squat, bisiklet sprint performansı, zirve güç

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı yük ve tekrarla yapılan direnç temelli Aktivasyon Sonrası Performans Arttırma (ASPA) girişimlerinde back squat egzersizinin sonraki sprint performansı üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma 48 saatten daha uzun aralıklardan oluşan üç oturumdan oluşmaktadır. İlk laboratuvar ziyaretinde katılımcıların antropometrik özellikleri, bisiklet ergometresinde sprint performans ölçümü ve 1 tekrar maksimal (1-TM) back squat testi parametreleri ölçülmüştür. Sonraki iki ziyarette, her katılımcı bisiklet ergometresinde 5 dakika boyunca 30 watt yüke karşılık 60 kadansta standart bir ısınma protokolünü tamamlamış ve 5 dakika pasif geçiş fazı süresinden sonra randomize bir şekilde direnç temelli ASPA protokolünü uygulamıştır. 12 dakikalık bir pasif geçiş fazı sonrası bisiklet ergometresinde sprint performans testi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, zirve güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi değerleri kaydedilmiştir.

Bulgular: 1-TM %60x6 tekrar (orta tekrar-orta yük) ve 1-TM %90x3 tekrar (düşük tekrar-yüksek yük) yükleriyle yapılan ASPA girişimleri sprint bisiklet egzersiz performansının ortalama güç çıktılarında istatistiksel olarak anlamsız bir iyileşmeyaratmış, (p<0.47), zirve güç (p<0.91) yorgunluk indeksi değerlerinde (p<0.79) ise anlamlı bir etkisi olmamıştır.

Sonuç: ASPA girişimlerinin kontrol koşuluna göre ortalama güç değerlerini ılımlı derecede iyileştirdiği ancak uygulanan yükler arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.

Cite this article as: Genc S, Manci E, Guducu C, Gunay E. Post-Activation Performance Enhancement (PAPE) interventions at different loads may enhance sprint performance in well-trained athletes. Turk J Sports Med. 2023 Oct 27th; https://doi.org/10.47447/tjsm.0821