p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Halit Harmancı1, Muhammed M. Atakan2, Mert Kayhan1, Dilara Kuru2, Filiz Özyiğit3, Fulden Küçük4

1Faculty of Sport Science, Dumlupınar University, Kütahya, Türkiye
2Division of Exercise Nutrition and Metabolism, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Türkiye
3Department of Medical Pharmacology, School of Medicine , Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Bursa, Türkiye
4Acupuncture Treatment Center, Nilüfer, Bursa, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Ergojenik yardım, tekrarlı egzersiz, diyet takviyeleri, anaerobik performans

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tekrarlı sprint öncesinde ve sırasında akut düşük doz riboz takviyesinin anaerobik performans, kan laktat ve algılanan zorluk derecesine üzerine olası olumlu etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çift kör, randomize ve çapraz geçişli olarak planlanan çalışma kapsamında, 20 sağlıklı erkek (ortalama [standart sapma]: yaş=20.8 [0.8] yıl, vücut ağırlığı=79.9 [11.3] kg) vücut kütlesinin %7.5'ini temsil eden bir yüke karşı 4×30 s’lik tam süratle bisiklet sürmeyi içeren bir Wingate testi öncesinde ve sırasında riboz takviyesi veya plasebo aldılar. Sprintler arasında 4 dk’lık düşük şiddetli egzersiz uygulandı. Takviye protokolü, Wingate testlerinden 4 dk önce ve 1., 2. ve 3. sprintten hemen sonra toplam 10 g olmak üzere 2.5 g riboz veya plasebo alımından oluştu.

Bulgular: Riboz takviyesi, ikinci sprintin tepe güç çıkışını (ortalama fark (Δ) = 75.0 W; p=0.016; etki büyüklüğü (d)=0.59) ve ortalama güç çıkışını (Δ=39.5 W; p=0.03; d=0.52) anlamlı düzeyde geliştirirken, diğer sprint performanslarında kayda değer bir değişiklik bulunmadı. Algılanan zorluk derecesi, testlerden sonra gruplar arasında fark olmaksızın (p>0.05), Wingate testleri sırasında anlamlı ölçüde arttı (p<0.001; kısmi eta kare (ηp2)=0.83). Riboz takviyesi ile Wingate testinden önce dinlenik kan laktatında hafif ama anlamlı bir düşüş bulundu (Δ=0.05 mmol/L; p=0.047; d=0.48). Kan laktatı düzeyi Wingate testleri sırasında önemli önemli ölçüde arttı (p<0.001), ancak bu artış testler öncesinde, sırasında ve sonrasında gruplar arasında benzerdi (p>0.05).

Sonuç: Bu sonuçlar, akut riboz takviyesinin tekrarlanan sprint egzersizi sırasında performansı önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir.