p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ayhan Canbulut1, Görkem Kıyak2, Sabriye Ercan2, Cem Çetin2

1Sports Medicine Clinic, Isparta City Hospital, Isparta, Turkiye
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkiye

Anahtar Sözcükler: Perküsyon, masaj, güç, eklem hareket açıklığı

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı; Hypervolt cihazı ile quadriceps kasına uygulanan perküsyon masajının eklem hareket açıklığı (EHA), sıçrama, çeviklik ve anaerobik performans üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 22,04±1,19 yıl olan toplam 24 (%41,7’i kadın, %58,3’ü erkek) sağlıklı birey katıldı. Araştırma boyunca, 72 saatlik arınma periyodu içeren çapraz randomizasyon usulü uygulandı.

Supin pozisyonda uzanan katılımcıların dominant kuadriceps kasına Hypervolt cihazının düz başlığı kullanılarak 8 dakika boyunca 30 Hz frekansta perküsyon masajı (Hyperice, Kaliforniya, ABD) uygulandı. Araştırma protokolünde; EHA, dikey sıçrama, T Drill Test ve Wingate Test ile anaerobik performans testlerinin (WAnT) sonuçları incelendi.

Bulgular: Katılımcıların, Hypervolt ile perküsyon masajı sonrasında kalça fleksiyon EHA’larının anlamlı olarak arttığı görüldü (p=0,02). Hypervolt ile perküsyon masajı uygulaması sonrası dikey sıçrama, T Drill Test ve kalça fleksiyonu dışındaki EHA sonuçlarında anlamlı değişiklik izlenmedi (p˃0,05). WAnT sonuçlarında ise düşüş olduğu gözlendi (p<0,05).

Sonuç: Perküsyon masajı cihazının eklem hareket açıklığı üzerine olumlu etkileri bulunurken, sıçrama ve çeviklik performansına etkisi bulunamamıştır. Anaerobik güç çıkışında ise düşüş gözlenmiştir. Hypervolt gibi perküsyon cihazlarının ısınma amaçlı kullanımında anaerobik performansı düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Cite this article as: Canbulut A, Kiyak G, Ercan S, Cetin C. Acute effect of percussion massage applied on quadriceps with Hypervolt device on range of motion and performance. Turk J Sports Med. 2023 Feb 12th; https://doi.org/10.47447/tjsm.0712
*: The summary of this study was presented as an oral presentation at the 1st International/4th National Health Services Congress to be held between 10-12 June 2022.