p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Nurten DİNÇ1, Selda BEREKET YÜCEL1, Metin V. SAYIN1, Fatma TANELİ2

1Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa

Anahtar Sözcükler: GNB3 C825T polimorfizmi, kan biyokimyası, kardiovasküler hastalık, anaerobik eşik, futbol

Öz

Bu çalışmanın amacı; kardiyovasküler hastalıklar (KVH), diyabet, obezite ve hipertansiyonla ilişkili olduğu rapor edilen guanin nükleotid bağlayıcı protein beta polipeptit 3 (GNB3) geninin C825T mutasyonunun düzenli spor yapan ve yapmayan kişilerin biyokimyasal, antropometrik ve fizyolojik farklılıkları ile ilişkisinin ortaya konmasıdır. Süper Lig veya Birinci Ligde futbol oynayan (n=48) veya aktif olarak spor yapmayan Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi (n=48), 18-27 yaşları arasındaki rastgele seçilmiş gönüllüler çalışmaya katıldı. Katılımcıların antropometrik ölçümleri ile aerobik ve anaerobik eşik testleri gerçekleştirildi. Kanda total-, HDL- ve LDL-kolesterol, trigliserit, homosistein, folat ve vitamin B12 düzeyleri saptandı; total hemogram ve GNB3 C825T mutasyon analizleri yapıldı. İstatistiksel analizle fiziksel ve antropometrik farklılıklar incelendiğinde; yaş, boy, kilo, yağ oranı, vücut kitle endeksi ve yağsız vücut kütlesi açısından GNB3 C825T polimorfizmi allelleri arasında istatistiksel farka rastlanmadı (p>0.05). Ancak polimorfizm ile anaerobik eşik kalp atım hızı ve hemoglobin arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) farklılık saptandı. Sonuç olarak, GNB3 C825T polimorfizmi ile atletik performans arasında pozitif bir ilişki gözlenirken; hemoglobin değerlerinin TT allellerine sahip bireylerde CC ve CT allellerine sahip bireylerden istatistiksel olarak daha düşük olduğu belirlendi.

Ethics Committee Approval

Not: Bu çalışma, Celal Bayar Üniversitesi’nce desteklenen ve Yerel Etik Kurul onayı No 02/08/2009-0220 olan projeden üretilmiştir.