p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fehime HASLOFÇA

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir

Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi, öğrenme yönelimi, performans yönelimi, geçerlik, güvenilirlik

Öz

Bu çalışmanın amacı, Papaioannou tarafından 1994’de geliştirilmiş olan ve kuramsal olarak motivasyon ikliminin, ya öğrenme ya da performans algısı yansıtacağını varsayan “Beden Eğitimin Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimleri Ölçeği”nin ortaokul öğrencileri için geçerlik ve güvenilirliğini saptamaktır. Araştırma İzmir’de üç ayrı ilçede yer alan dört ortaokuldan 338’i kız, 357’si erkek toplam 695 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Ölçeğin yapı geçerliliği kapsamında, orijinal form için geçerli olan faktör yapılarının doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulandı. Sonuçta uyum iyiliği endeksleri test edilen model için model-veri uyumunun sağlandığını gösterdi. İkinci düzey faktör analizi modeline ilişkin uyum iyiliği endeksleri de, ölçekte yapısal geçerliliği sağlanan beş alt boyutun, “performans” ve “öğrenme” ikinci düzey üst yapıların bileşenleri olduklarını kanıtladı. Ölçeğin ‘performans eğilimli-’ ve ‘öğrenme eğilimli iklim algıları’nı yansıtan maddeleri için güvenirliliği belirlemede kullanılan Cronbach alfa, Spearman-Brown ve Guttman split-half katsayı değerleri Nunnally’nin >0.70 değerlendirme düzeyine göre, ölçeğin tüm faktörleriyle yeterli ve iyi düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu gösterdi. Tüm bulgular, ölçeğin ortaokul beden eğitimi derslerinde öğrenme ve performans yönelimlerini belirlemek için kullanılabileceğini göstermektedir.