p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatma Ünver2, Halit Egesoy1, Eylem Çelik1, Fatih Kayhan Telef2, Veysel Uludağ2

1Faculty of Sport Sciences, Pamukkale University, Denizli, Türkiye
2School of Physical Therapy and Rehabilitation, PamukkaleUniversity, Denizli, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Futsal, fonksiyonel hareket, denge, yaralanma hikayesi, cinsiyet

Öz

Amaç: Futsal oyuncularının cinsiyete ve yaralanma geçmişlerine göre fonksiyonel hareket, denge, sıçrama ve esneklik performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Pamukkale Üniversitesi futsal takımında oynayan 17 kadın ve 18 erkek toplam 35 gönüllü futsal oyuncusu katılmıştır. Sporcularda fonksiyonel hareket; fonksiyonel hareket taraması testi, denge; Y denge testi, sıçrama performansı tek ayak durarak uzun atlama ve dikey sıçrama testleri, esneklik ise kapalı kinetik dorsifleksiyon ROM testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sporcuların fonksiyonel hareket taraması testi skorları ve tüm performans parametreleri arasında yaralanma geçmişine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Sporcuların sıçrama değerleri, Y denge testinin her iki ekstremite posteromedial ve posterolateral değerlerinde, sıçrama performansları ve gövde stabilite şınavı test sonucunda erkekler lehine, esneklik kapalı kinetik dorsifleksiyon açısında ise kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç: Futsal oyuncularında yaralanma hikayesi sporcuların fonksiyonel hareket, dinamik denge, sıçrama performansını etkilememektedir. Ayrıca cinsiyet, dinamik dengenin bazı parametreleri, esneklik, kor (çekirdek) kuvveti ve sıçrama performansını etkileyen önemli bir faktördür.

Cite This Article: Unver F, Egesoy H, Celik E, Telef FK, Uludag V. The comparison of functional movement, balance, jump and flexibility performances of futsal players according to gender and injury history. Turk J Sports Med. 2022, 57(2):100-7; http://doi.org/10.47447/tjsm.0626

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Pamukkale University Ethics Committee (Decison no: 60116787-020/77482 Date 13/11/2018).

Author Contributions

Concept: FÜ,HE; Design: FÜ,HE, EÇ; Supervison: FKT,VU; Materials: EÇ,FKT,VU; Data Collecton and/or Processing: FÜ,HE,EÇ; Analysis and Interpretation: FÜ,HE,EÇ; Literature Review:FÜ,HE,EÇ,FKT,VU; Writing Manuscrapt: FKT,VU; Crtcal Revews: FÜ,HE.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.