p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Burçin Karavelioglu1, Günsu Soykut1, Gonca İnanç2, Adile Öniz3

1Department of Nutrition and Dietetics, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Department of Biophysics, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
3Faculty of Health Sciences, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları Ölçeği-II, beyaz yakalı çalışanlar, beden kütle indeksi

Öz

Amaç: Beyaz yakalı çalışanların fiziksel aktivite düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ-SF), yaşam tarzı davranışlarını değerlendirmek için Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları Ölçeği-II (HLBS-II) kullanılmıştır. Katılımcıların antropometrik ölçümleri yüz yüze yöntem ile, anketleri ise çevrimiçi form aracılığı ile kaydedilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizi, IBM SPSS Statistics version 20.0 programı ile yapılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı analizler ortalama (±) ve standart sapma(SD) olarak verilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p: 0,05 olarak belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 229 (ortalama yaş: 35,75, 158 kadın) beyaz yakalı çalışan katılmıştır. Katılımcıların %90,4'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %55,5'inin IPAQ-SF puanlarına göre inaktif olduğu tespit edilmiştir. HLBS-II sonuçlarına göre aktif olan katılımcıların egzersiz, beslenme ve stres yönetimi alt ölçek puanları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Aktif ve inaktif katılımcıların manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve sağlık sorumluluğu puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Normal BKİ’ye sahip olan aktif katılımcıların HLBS-II puanları, fazla kilolu ve obez katılımcılara oranla anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Sonuçlar: Çalışmamız, fiziksel aktivite düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Beyaz yakalı çalışanların yaşam kalitelerini artırmak için sağlıklı yaşam tarzına yönelik eğitim müdahaleleri yaşam kalitesinin artması için etkili olabilir. Sedanter yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi alışkanlıkların olumlu yönde değiştirilmesi sağlıklı bir birey olmak için önem arz etmektedir.

Cite this article: Karevelioglu B, Soykut G, Inanc G, Oniz A. Higher physical activity levels reflect better lifestyle behaviours amongst white collar workers: A descriptive cross-sectional study. Turk J Sports Med. 2022, 57(3):136-41; http://doi.org/10.47447/tjsm.0592