p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Örsçelik1, Sabriye Ercan2

1Health Sciences University Gulhane Medical Faculty Sports Medicine Department, Ankara, Turkey
2Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Doping, tutum, ölçek geliştirme

Öz

Amaç: ‘Hekimlerde Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği’ni geliştirmek, ölçeğin geçerliğini ve güvenilirliğini Türk hekimlerinde sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Nicel araştırma desenindeki bu araştırmada, ölçek geliştirme çalışmaları için önerilen işlem basamakları takip edildi. Başlangıçta 47 maddeden oluşan madde havuzu uzman görüşüne sunuldu. Kapsam geçerlilik oranı 0.56'nın altında olan 32 madde uzman görüşü alınarak ölçekten çıkarıldı. Böylece maddelerin kapsam geçerlilik oranı 0.67-1.00, ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi ise 0.844 olarak hesaplandı. Uzman görüşünün alınmasının ardından 15 maddelik pilot ölçek, madde sayısının en az 10 katı büyüklüğündeki örneklem sayısına ulaşılarak hekimlere uygulandı. Pilot ölçeğe verilen yanıtlara göre ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapıldı.

Bulgular: Toplam 15 soruluk pilot ölçek 292 hekime uygulandı. Cronbach alfa katsayısını düşüren dört madde ve ortak yükler (Communalities) tablosunun çıkarım (Extraction) sütununda değeri 0.30’un altında kalan bir madde ölçekten çıkarıldı. Ölçeğin madde ayırt ediciliği indeksi değerleri uygun bulundu (p˂0.001). Madde yük dağılımlarının tümü 0.50’nin üstünde bulunarak madde kalitesi iyi düzeyde oldu. Ölçekte kalan 10 madde iki faktör altında toplandı. Bu faktörün açıkladığı toplam varyans oranı %59.3’tü. Ölçeğin bütünün Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.761 olarak hesaplandı. Doğrulayıcı faktör analizi ile sınanan modelin uyum indeksleri iyi düzeyde bulundu.

Sonuç: ‘Hekimlerde Dopinge Yönelik Tutum Ölçeği’ geliştirilerek, iki faktörlü ve toplam 10 maddeli ölçeğin geçerliği ve güvenilirliği sağlandı.

Cite this article: Örsçelik A, Ercan S. Physicians' attitude scale towards doping: A scale development study. Turk J Sports Med. 2022, 57(3):129-35; http://doi.org/10.47447/tjsm.0629