p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şerife Şeyma Torgutalp1, Naila Babayeva2, Gürhan Dönmez3, Ömer Özkan4, Levend Karaçoban3, Levent Özçakar5

1Sports Medicine Section, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Section, Azerbaijan National Institute of Sports Medicine and Rehabilitation, Bakü, Azerbaijan
3Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
4Sports Medicine Section, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey
5Physical Medicine and Rehabilitation Department, Faculty of Medicine,Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kıkırdak, diz, kuadriseps, kas kalınlığı, kas kuvveti, ultrasonografi

Öz

Amaç: Adolesan kadın basketbolcularda femoral kıkırdak (FC) kalınlığını ölçmek ve FC kalınlığı ile izokinetik kas kuvveti ve rektus femoris (RF) kas kalınlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya yaş ortalaması 12,3 yıl (SS: 0.9) olan toplam 31 kadın adolesan basketbol sporcusu dahil edildi. Kuadriseps ve hamstring kaslarında iki taraflı olacak şekilde dinamometre ile izokinetik ölçümler yapıldı. Bilateral RF ve FC kalınlıkları ultrason ile değerlendirildi. FC kalınlığı için her dizden iki taraflı olarak alınan üç orta-nokta ölçümleri şu şekildeydi: lateral kondil, interkondiler alan ve medial kondil. Her diz için ortalama FC kalınlığı, medial ve lateral kondillere ve interkondiler alana ait değerlerle hesaplandı.

Bulgular: Sağ ve sol ortalama FC kalınlık değerleri 0.23 (SS: 0.03) cm ve 0.22 (SS: 0.03) cm idi. Sağ ve sol FC kalınlıkları arasında anlamlı pozitif bir korelasyon varken (r = 0.79, p < 0.001), FC ve RF kalınlıkları arasında veya FC kalınlığı ile izokinetik kuadriseps ve hamstring kuvveti arasında herhangi bir korelasyon gözlenmedi.

Sonuç: Adolesan kadın basketbol oyuncularında, ortalama FC kalınlığı RF kalınlığı ya da uyluk kas kuvveti ile ilişkili görünmemektedir.

Cite this article as: Torgutalp SS, Babayeva N, Donmez G, Ozkan O, Karacoban L, Ozcakar L. Is femoral cartilage thickness associated with rectus femoris thickness and thigh muscle strength in adolescent female basketball players? Turk J Sports Med. 2022, 57(2):67-72; https://doi.org/10.47447/tjsm.0620

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Hacettepe University Clinical Research Ethics Committee (Decision no: 2020/17-34 Date: 20.10.2020).

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision GD, LÖ; Materials All authors; Data Collection and/or Processing ŞŞT, NB, GD, ÖÖ, LK; Analysis and Interpretation ŞŞT, NB; Literature Review ŞŞT, NB; Writing Manuscript ŞŞT, NB; Critical Reviews All authors.

All authors read and approved the final version of the manuscript.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.