p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yavuz Lima1, Nazlı Deniz Öz2, Nevzad Denerel3, Özgur Özkaya4, Seçkin Senışık5, Simon Rice6,7

1Sports Medicine Division, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
2Recreation Department, Faculty of Sports Sciences, Selçuk University, Konya, Turkey
3Sports Medicine Department, Faculty of Health Sciences, Eastern Mediterranean University, Nicosia, Cyprus
4Coaching Education Department, Faculty of Sport Sciences, Ege University, İzmir, Turkey
5Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
6Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health, Melbourne, Australia
7Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne, Melbourne, Australia

Anahtar Sözcükler: Doğrulayıcı faktör analizi, sporcu, ruh sağlığı, adaptasyon

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sporcu Psikolojik Gerilim Anketi'nin (SPGA) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliğini test etmektir.

Gereç ve yöntemler: On madde ve 3 alt boyuttan (öz düzenleme zorluğu, performans endişeleri ve dışsallaştırılmış başa çıkma) oluşan ve sporcuya özgü psikolojik sıkıntıyı değerlendiren SPGA toplam 565 elit sporcuya (247 kadın ve 318 erkek) uygulandı. Yapı geçerliliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA), iç tutarlılığı belirlemek için Cronbach alfa güvenirlik analizi kullanıldı. SPGA’nın Depresyon Anksiyete ve Stres-21 Ölçeği ve Kessler Psikolojik Stres Ölçeği ile eşzamanlı geçerliliği de test edildi.

Bulgular: Yapı geçerliliğine ilişkin bulgular, orijinal anketin üç faktörlü yapısıyla tutarlıydı (RMSEA=0.05, SRMR=0.03, NFI=0.94, CFI=0.96, GFI=0.97). Anketin Cronbach α katsayısı 0,83, üç alt boyutun Cronbach α katsayıları ayrı ayrı 0,75, 0,69 ve 0,50'dir.

Sonuç: Bulgular, SPGA'nın Türkçe uyarlamasının, elit sporcuların yaşadığı psikolojik gerilimin temel boyutlarını değerlendirerek, yaygın kullanım için yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Alıntı: Lima Y, Oz N, Denerel N, Ozkaya O, Senisik S, Rice S. Validity and reliability of the Turkish version of Athlete Psychological Strain Questionnaire (APSQ). Turk J Sports Med. 2022, 57(3):147-54; https://doi.org/10.47447/tjsm.0637