p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fırat Özdalyan1,2, Hikmet Gümüş2, Celal Gençoğlu2, Mert Tunar2, Caner Çetinkaya1,2, Berkant Muammer Kayatekin1

1Department of Physiology, School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Necat Hepkon Faculty of Sport Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Pliyometrik antrenman, tepkime kuvveti, hareket analizi, diz eklem açısı, derinlik sıçraması

Öz

Amaç: Bilateral alt ekstremite pliyometrik egzersizlerin dikey kuvvet üretim gelişiminde etkili olduğu görülmektedir. Ancak avantajlarının yanı sıra yanlış planlanan ve yanlış zeminlerde uygulanan pliyometrik egzersizler yaralanma riskini ve alt ekstremite eklem patolojisi riskini artırabilmektedir. Bu araştırmanın amacı mini trambolinde ve düz zeminde yapılan derinlik sıçramalarının biyomekanik parametrelerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 34 yetişkin erkek katıldı. Katılımcıların sol diz, ayak bilek ve kalça eklemlerine aktif işaret noktaları yerleştirildi. Ayrıca, katılımcıların sol ayakkabılarının altına kuvvet sensörü yerleştirildi. Sıçramalar kamera ile kayıt altına alınırken bu sıçramaların kuvvet sensör verileri de kaydedildi. Kameradan elde edilen verilerin analiziyle diz eklem açıları hesaplandı. Kuvvet sensöründen elde edilen verilerin analiziyle ise tepkime kuvvetleri ve yüklenme hızları elde edildi. Elde edilen veriler bağımlı gruplarda T testi ile karşılaştırıldı. Çalışmanın anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: Maksimum tepkime kuvveti ve yüklenme hızı ortalamaları düz zeminde daha yüksek bulundu (p<0.001). Diz eklem açısının minimum olduğu “frame” ile bundan bir önceki ve bir sonraki “frame” sırasında diz eklem açı ortalamalarının iki zemin için benzer olduğu gözlemlendi. Ancak geri kalan sekiz "frame"deki diz eklem açı ortalamaları düz zeminde daha küçük bulundu (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışma derinlik sıçraması sırasında diz ekleminin düz zeminde mini tramboline göre daha çok büküldüğünü ortaya koymuştur. Mini trambolinde yapılan derinlik sıçraması sırasındaki tepkime kuvveti ve yüklenme hızı daha düşük olduğundan, mini trambolin pliyometrik antrenmanlar sırasında riski azaltan bir ekipman olarak kullanılabilir.

Alıntı: Ozdalyan F, Gumus H, Gencoglu C, Tunar M, Cetinkaya C, Kayatekin BM. Comparison of the biomechanical parameters during drop jump on compliant and noncompliant surfaces: A new methodological approach. Turk J Sports Med. 2022;57(1):15-20; http://doi.org/10.47447/tjsm.0553

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Dokuz Eylül University Noninvasive Research Ethics Board, İzmir, Turkey (Decision no: 2012/25-34 Date: 24 July 2014).

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision BMK; Materials HG, FO; Data Collection and/or Processing FO, HG, CC; Analysis and Interpretation HG, FO; Literature Review FO, HG, BMK, MT, CG; Writing Manuscript FO, HG; Critical Reviews BMK.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.