p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ufuk Şekir, Uğur Can Yalaki, Bedrettin Akova

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey

Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi, kuadriseps mimarisi, kuadriseps statik kuvveti, kuadriseps dinamik kuvvetin

Öz

Amaç: Diz ekstansiyon kuvveti ile ultrasonografi ile değerlendirilen kuadriseps kas mimarisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler : Çalışmaya 18-40 yaşları arasında, sağlıklı ve rekreasyonel düzeyde spor yapan toplam 40 katılımcı dahil edilmiştir. Vastus medialis, vastus lateralis ve rektus femoris kaslarının diz 0° ve 60° fleksiyonda dinlenimde, 60° fleksiyonda maksimal izometrik kasılmada, 30° ve 60°/sn açısal hızlardaki maksimal izokinetik kasılmalardaki mimari özellikleri ölçülmüştür.

Bulgular: Dinlenim ile izometrik ve izokinetik maksimal kasılmalar sırasında vastus medialis pennasyon açısı (p<0.001), kas kalınlığı (p<0.001) ve çapraz kesit alanı (p<0.001) vastus lateralis ve rektus femoristen daha büyük çıkmıştır. İstirahat durumuna göre izometrik ve izokinetik maksimal kasılmalar arasında pennasyon açısı (p<0.05-0.001) ve kas kalınlığı (p<0.001) artışları en fazla rektus femoriste olmuştur. Vastus medialis (r=.39-64, p<0.05-0.01) ve vastus lateralisin (r=.36-68, p<0.05-0.01) istirahat ve maksimal kasılmalar sırasında ölçülen pennasyon açısı, kas kalınlığı ve çapraz kesit alanı izometrik ve izokinetik kuvvetlerle zayıf-orta korelasyon gösterirken, rektus femorisin pennasyon açısı (r=.35-49, p<0.05-0.01) izometrik ve izokinetik kuvvetlerle zayıf, kas kalınlığı (r=.74-80, p<0.001) ve çapraz kesit alanı (r=.71-80, p<0.001) ise orta-güçlü bir korelasyona sahip olmuştur. Her üç kasa ait pennasyon açısı, kas kalınlığı ve çapraz kesit alanı verilerine ait yüzdesel değişimlerle kas kuvvetleri arasında bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Adımsal regresyon analizine göre izometrik, 30°/sn ve 60°/sn açısal hızdaki izokinetik kuvveti ön görmede en fazla 60° diz fleksiyon açısında rektus femoris kasında ölçülen çapraz kesit alanı (R2=0.532-0.610), ikinci sırada da kasılmalar sırasında yine rektus femoris kasında ölçülen kas kalınlığı (R2=0.538-0.600) belirleyici olmuştur.

Sonuç: Pennasyon açısının aksine istirahat ve kasılmalar sırasında ölçülen rektus femoris kas kalınlığı ve çapraz kesit alanı izometrik ve izokinetik kuvveti tahmin etmede belirleyici olabilir.

strong>Alıntı: ekir U, Yalaki UC, Akova B. Rectus femoris muscle thickness and cross-sectional area on ultrasonography may predict isometric and isokinetic knee extension strength: A cross-sectional study. Turk J Sports Med. 2022;57(1):21-30; http://doi.org/10.47447/tjsm.0585

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from the Institutional Ethics Committee of Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey (Decision no: 2018-4/37 Date: 20.02.2018).

Author Contributions

Concept US; Design US; Supervision All authors; Materials US, UCY; Data Collection and/or Processing US,UCY; Analysis and Interpretation US; Literature Review US, UCY; Writing Manuscript US, UCY; Critical Reviews All authors.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

This research was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBİTAK); project number: 118S657.

Acknowledgments

This research was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBİTAK); project number: 118S657.