p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Kadir Büyükdoğan1, Lercan Aslan2

1Orthopedics and Traumatology Clinic, Güven Hospital, Ankara, Turkey
2Orthopedics and Traumatology Department, Koç University Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Ön çapraz bağ, lateral menisküs, tibial eminensiya, anatomik varyasyon

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tek demet ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu için kullanılan lateral menisküs, medial ve tibial eminensiya eklem içi kılavuzlarının sagital düzlem varyasyonlarını analiz etmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Yaşları 18 ile 60 arasında değişen ve herhangi bir bağ ve menisküs yaralanması belirtisi olmayan 80 erişkin hastanın T2 ağırlıklı sagital manyetik rezonans (MR) taramaları incelendi. ÖÇB orta noktası, lateral menisküs ön boynuzunun (LMAH) en arka yüzü, medial (ME) ve lateral eminensin (LE) yerleşimleri, tibial platonun en geniş antero-posterior mesafesinde (A-P) Staubli ve Rausching yöntemine göre tanımlandı ve varyanslar karşılaştırıldı.

Bulgular: Sagital planda ÖÇB'nin tibial ayak izi merkezinin ortalama konumu, tibial plato A-P mesafesinde %38,0 ± %4,2 (aralık, %29-51) olarak bulundu. LMAH'nin arka sınırının, ME ve LE'nin yerleşimi sırasıyla %38.0±12.4 (%21-62), %52.3±%4.2 (%41- %60) ve %59,5±%4.4 (%51-69) idi. ÖÇB orta noktası ve LMAH'nin varyansları arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı olacak kadar büyüktü (p=<.001, etki boyutu büyük, f=0.59), ancak ÖÇB orta noktası ve tibial eminesiyaların varyansları arasındaki fark anlamlı değildi (ME, p=.65;LE, p=.33). Tüm parametrelerin ölçümü için gözlemciler içi ve gözlemciler arası uyum orta ile iyi düzeydeydi.

Sonuç: Sagital plan MR görüntülerinde ÖÇB orta noktası ile LMAH arka sınırı arasında sabit bir ilişki yoktu. ACL orta noktası ile ME ve LE arasındaki varyans farkı, LMAH'nin varyanslarından anlamlı olarak daha düşüktü.

Alıntı: Buyukdogan K, Aslan L. Variances of the intraarticular landmarks for anterior cruciate ligament tibial footprint: Tibial eminencies have less variability than lateral meniscus on sagittal magnetic resonance scans. Turk J Sports Med. 2021;56(4):198-202; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0588

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı Koç Üniversitesi, İstanbul'dan alınmıştır. (Karar No: 2020.213.IRB1.063 Tarih: 13.05.2020)

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision KA; Materials KA; Data Collection and/or Processing LA; Analysis and Interpretation KA; Literature Review KA; Writing Manuscript KA; Critical Reviews KA, LA.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.