p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Süleyman Ulupınar1, Serhat Özbay2, Cebrail Gençoğlu2

1Ermenek District Directorate of Education, Ministry of National Education, Karaman, Turkey
2Faculty of Sport Sciences, Erzurum Technical University, Erzurum, Turkey

Anahtar Sözcükler: Yakın dövüş sporları, performans tekme tekniği, diskriminant analiz

Öz

Amaç: Literatürde dövüş sporlarına özgü performans testlerinin sayısı sınırlıdır. Taekwondo sporunun dinamiklerini içerdiği için Tekme Frekans Hız Testi (TFHT) bu spora özgün nadir testlerden biridir. Bu çalışmada deneyimli ve deneyimsiz taekwondocuları ayırt etmede TFHT'nin tekli (TFHT10s) ve çoklu (TFHT5x10s) uygulamalarının etkinliğini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 22 erkek taekwondocu gönüllü olarak katıldı. Katılımcılar deneyimli grup (DG, n=11, yaş: 16.1±0.9, boy uzunluğu: 171.4±3.7 cm, vücut ağırlığı: 58.0±3.0 kg, vücut kütle indeksi (VKİ): 19.7±0.7 kg·m-2, antrenman deneyimi: 7.7±1.7 yıl) ve deneyimsiz grup (DSG, n=11, yaş: 15.9±0.8 yıl, boy uzunluğu: 169.5±3.2 cm, vücut ağırlığı: 57.5±5.7 kg, VKİ: 19.9±1.3 kg·m-2, antrenman deneyimi: 2.2±0.6 yıl) şeklinde iki gruba ayrıldı. Katılımcılar TFHT10ssırasında antrenman mankenine 10 s boyunca maksimum sayıda tekme atmaya çalıştılar; TFHT5x10s sırasında ise aynı uygulamayı 10 s dinlenme aralıkları ile beş kez tekrarladılar. İstatistiksel analizler SPSS 21 yazılım programı ile yapıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, VKİ ve tekme performansı düşüş indeksi (PDİ) gruplar arasında anlamlı farklılık göstermezken (p>0.05); TFHT10s, TFHT5x10s ve bu testin her bir setinde sayılar DG'de DSG'den anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca diskriminant fonksiyon analizlerine göre TFHT5x10s testi katılımcıları %95.5 oranında doğru bir şekilde sınıflandırırken, TFHT10s ise katılımcıları %81.8 oranında doğru bir şekilde sınıflandırdı. Ayrıca her iki grupta antrenman deneyimi ile TFHT10s arasında (DG için r=0.871, p<0.001; DSG için r=0.924, p<0.001) ve TFHT5x10s arasında (DG için r=0.797, p=0.003; DSG için r=0.853, p=0.001) güçlü ve anlamlı korelasyonlar saptandı.

Sonuçlar: Bu çalışma taekwondo sporuna özgü TFHT10s ve TFHT5x10s testlerinin deneyimli ve deneyimsiz sporcuları ayırt etmede etkili olduğundan sporcuların performanslarını izlemek için kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte TFHT5x10s testi grupları ayırt etmede TFHT10s'den daha etkili olduğundan, taekwondocuların performanslarını değerlendirmek için daha uygun olabilir.

Alıntı: Ulupinar S, Ozbay S, Gencoglu C. The effectiveness of taekwondo-specific single and multiple frequency speed of kick tests in distinguishing the experienced and novice taekwondo players. Turk J Sports Med. 2021;56(3):125-32; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0535

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.