p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydın Balcı1,Seda Baysal2,Banu Kabak2,Bihter Akınoğlu3,Tuğba Kocahan2,Adnan Hasanoğlu2

1Sports Medicine Section, Yenimahalle Training and Research Hospital, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Unit, Athletes Education, Health and Research Center, General Directorate of Sports, Ministry of Youth and Sports, Ankara, Turkey
3Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: El, görsel reaksiyon, göz, dominantlık

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı dominant gözü ile dominant eli aynı taraf olan ve olmayan yüzme sporcularının görsel reaksiyon sürelerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya düzenli antrenman yapan 30 yüzücü katıldı. Baskın el, sorulan sorulara verilen yanıtları doğrultusunda sporcunun beyanıyla; baskın göz, göz lateralizasyon testi ile belirlendi. Sporcular baskın eli ve gözü sağ taraf olanlar (düz dominant) ile baskın eli sağ taraf-baskın gözü sol taraf olanlar (çapraz dominant) olarak iki gruba ayrıldı. Sporcuların görsel reaksiyon süreleri Witty-Sem© görsel reaksiyon test cihazı ile ölçüldü. Veriler gruplar arasında Mann Whitney-U testiyle karşılaştırıldı. Grup içi görsel reaksiyon süreleri Friedman ki-kare testi ile değerlendirildi ve anlamlı farkın kaynağını belirlemede Wilcoxon işaretli sıralar toplamı testi kullanıldı. İstatistiksel hata düzeyi p<0.05 olarak alındı.

Bulgular: Düz ve çapraz dominant yüzücülerin görsel reaksiyon süreleri arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Düz dominant olanların sağ göz açıkken her iki elle, sol göz açıkken her iki elle ve her iki göz açıkken sağ elle reaksiyon süreleri arasında fark olduğu ve sol göz açıkken sağ el reaksiyon süresinin en kısa, sağ göz açıkken sol el reaksiyon süresinin en uzun olduğu saptandı (X2(2)= 20,455, p=<0.001). Çapraz dominant olan sporcularda sağ ya da sol gözün açık olma durumu ile kullanılan elin reaksiyon süresini etkilemediği belirlendi (X2(2)=7,773, p=0.102).

Sonuçlar: Çalışma sonucunda dominant gözü ve eli aynı taraf olan ve olmayan yüzücülerin görsel reaksiyon süreleri arasında fark olmadığı; dominant gözü ve eli aynı (sağ) taraf olanlarda, sol göz açıkken sağ el reaksiyon süresinin daha kısa olduğu belirlendi. Bu sonucun görsel reaksiyonun önemli olduğu branşlarda sporcu seçimi ve performans geliştirilmesinde yönlendirici olabileceğini düşünmekteyiz.

Alıntı: Balci A, Baysal S, Kabak B, Akinoglu B, Kocahan T, Hasanoglu A. Comparison of hand-eye dominance and visual reaction time in swimmers. Turk J Sports Med. 2021;56(2).81-5.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0498