p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şerife Şeyma Torgutalp1, Gürhan Dönmez2 , Feza Korkusuz2

1Sports Medicine Section, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation, Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Diz, ön çapraz bağ yaralanması, meniskü, kıkırdak

Öz

Amaç: Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı ile buna eşlik eden diğer yaralanmalar arasındaki ilişki, ÖÇB yırtığı kısmi veya tam kat olarak ayrılmaksızın incelenmiştir. Bu çalışmada, manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla değerlendirilen ÖÇB yırtığının tipi ile demografik faktörler, yaralanma özellikleri ve eşlik eden yaralanmalar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Spor Hekimliği Polikliniğine başvuran hastalar retrospektif kohort yöntemiyle değerlendirildi. ÖÇB yırtığı tanısı manyetik rezonans görüntüleme ile konuldu. Akut ÖÇB yaralanması geçiren 310 hastadan manyetik rezonans görüntülemesi ile ÖÇB yırtığı tanısı alan 90 hasta yırtık tipine göre kısmi (n=26) ve tam kat yırtık (n=64) olarak iki gruba ayrıldı. Demografik faktörler, yaralanma özellikleri ve manyetik rezonans görüntüleme ile teyit edilmiş menisküs, eklem kıkırdağı, kollateral ligamentler ve arka çapraz bağ lezyonları kaydedildi.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 27.2±7.9 yıl idi. Hastaların çoğu (%74.4) rekreasyonel sporcular olup, en yaygın spor disiplini futboldu (%65.6). En sık eşlik eden yaralanmalar menisküs yırtığı (%61.1) ve eklem kıkırdağı hasarı (%45.6) olarak bulundu. ÖÇB yırtığına eşlik eden yaralanmaların görülme sıklığı açısından kısmi yırtık ve tam kat yırtık grupları arasında istatistiksel anlamlı fark gözlemlenmedi (tümü için p>0.05).

Sonuç: Kısmi ÖÇB yırtığı ve tam kat ÖÇB yırtığı grupları arasında ÖÇB yırtılması ile ilişkili menisküs, eklem kıkırdağı, kollateral ligamentler ve arka çapraz bağ yaralanmaları açısından benzer görülme sıklığı bulundu.

Alıntı: Torgutalp SS, Donmez G, Korkusuz F. Incidence rates of injuries associated with anterior cruciate ligament tear diagnosed by magnetic resonance imaging: A retrospective cohort study. Turk J Sports Med. 2021;56(1).33-7.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0475