p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydın Balcı1, Tuğba Kocahan2, Bihter Akınoğlu3

1Sports Medicine Division, Yenimahalle Training and Research Hospital, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Division, Directorate of Health Affairs, General Directorate of Sports, Ministry of Youth and Sports, Ankara, Turkey
3Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Eksantrik, izokinetik, konsantrik, Y denge testi

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı elit jimnastik sporcularında denge becerisi ile diz çevresi konsantrik ve eksantrik izokinetik kas kuvveti arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 (17 erkek, 13 kadın) elit jimnastik sporcusu alındı. Katılımcılara farklı günlerde Y Denge Testi, izokinetik konsantrik kas kuvveti ölçümü ve izokinetik eksantrik kas kuvveti ölçümü yapıldı. İzokinetik kas kuvveti ile denge becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Her bir bacağın izokinetik kas kuvveti ile toplam denge skorları arasındaki ilişki basit doğrusal regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: İzokinetik kas kuvveti ve denge becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf ve orta düzeyde korelasyonlar saptandı (r=0.36-0.66). Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda sağ ve sol diz konsantrik ve eksantrik izokinetik kas kuvveti ile toplam denge skoru arasında anlamlı ilişki bulundu (düzeltilmiş R2 =0.16-0.41).

Sonuç: Elit jimnastik sporcularında denge becerisi ile diz çevresi izokinetik kas kuvveti arasında zayıf ve orta düzeyde ilişki saptandı. Çalışma sonucunda diz eklemi kas kuvvetinin denge becerisi ile ilişkili olduğu, ancak ilişki düzeyinin kuvvet ve denge egzersizinin türüne göre değişiklik gösterebileceği sonucuna varıldı.

Cite this article as: Balci A, Kocahan T, Akinoglu B. The relationship between knee flexor-extensor muscle strength and balance ability in elite gymnasts. Turk J Sports Med. 2020;55(3):214-21.