p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ahmet Melih Şahin1, Osman Fuat Sönmez1, Murat Mengi1, Mehmet Altan1, Muhammet Sait Toprak2, Hakan Ekmekçi2, Şensu Dinçer3, Gökhan Metin1, Lütfi Çakar4

1Department of Physiology, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Department of Biochemistry, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
3Department of Sports Medicine, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
4Department of Physiology, Faculty of Medicine, Sanko University, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Diabetes Mellitus, akut tüketici egzersiz, oksidatif stres, antioksidanlar

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı; streptozotocinle oluşturulmuş diyabetik rat modelinde akut tüketici egzersizin oksidatif stres ve antioksidan sistem üzerine etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntemler: 16 erkek Wistar ratı diyabet oluşturulacak grup (n=8) ve kontrol grubu (n=8) olarak ikiye ayrıldı. Diyabet oluşturmak için 65 mg/kg streptozotosin (STZ) intraperitoneal olarak uygulandı. STZ uygulamasının dördüncü gününde kan glikoz seviyesi ölçüldü ve 180 mg/dl’nin üzerindeki değerler diyabetes mellitus (DM) olarak kabul edildi. Diyabet oluşturulan bu ratlara aynı gün akut tüketici egzersiz yaptırıldı. Egzersiz bitiminde biyokimyasal analizler için kan alındıktan sonra santrifüj yapılarak serum örnekleri elde edildi. 3-nitrotyrosine, LPx, protein carbonyl, SOD ve GSH, GSH-Px seviyeleri “enzyme-linked immunosorbent assay” sistemi ile ölçüldü.

Bulgular: Her iki grupta egzersiz sonrası kan şekeri düzeyleri, egzersiz öncesi ile kıyaslandığında azalma gösterdi. Her iki grubun laktat seviyelerinde de egzersiz sonrasında artış tespit edildi. Koşu mesafesi bağlamında değerlendirildiğinde ise kontrol grubu diyabet grubundan yaklaşık iki kat fazla koştu. Oksidatif stress parametrelerinden lipit peroksit, 3-nitrotirozin ve protein karbonil seviyeleri diyabetik grupta anlamlı derecede artmıştı. Antioksidan parametreler olan glutatyon ve glutatyon peroksidaz da diyabetik grupta yine anlamlı olarak artış göstermişti. Süperoksit dismutaz seviyesinde diyabetik grupta hafif bir azalma olduysa da istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmedi.

Sonuç: Akut tüketici egzersiz diyabetik ratlarda hem oksidan hem de antioksidan sistemi harekete geçirmektedir.

Alıntı: Sahin AM, Sonmez OF, Mengi M, Altan M, Toprak MS, Ekmekci H, et al.Effects of acute exhaustive exercise on oxidant and antioxidant system parameters in rats with streptozotocin induced diabetes mellitus. Turk J Sports Med. 2020;55(2):131-37.