p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mustafa Söğüt, Kübra Altunsoy

Faculty of Sport Sciences, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

Anahtar Sözcükler: Antropometri, vücut kompozisyonu, fiziksel uygunluk, tenis, servis hızı

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı genç milli tenis oyuncularının antropometrik ve fiziksel uygunluk özelliklerinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin servis hızı ile ilişkilerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya katılan on iki oyuncunun (16.4 ± 1.1 yaş) servis hızı (spor radarı), dikey sıçrama (aktif sıçrama), sürat (10 ve 20 m), çeviklik (T çeviklik testi), el kavrama kuvveti ile bazı morfolojik özellikleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap) ölçüldü. Beden Kütle İndeksi (BKİ), vücut yağ ve kas yüzdesi, toplam deri kıvrım kalınlıkları ve somatotip değerleri elde edilen veriler ile hesaplandı. Ayrıca, oyuncuların kullandıkları raketlerin ağırlıkları ve tel tansiyonları not edildi.
Bulgular: Araştırma sonuçları normatif grupların benzer özelliklerinin incelendiği geçmiş çalışmaların bulguları ile karşılaştırıldı ve çeşitli benzerlik ve farklıklar saptandı. Servis hızı ile vücut ağırlığı (r= .775, p<0.01) ve BKİ (r= .603, p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.
Sonuç: Bu sonuçlar genç elit kadın tenis oyuncularında bazı antropometrik özelliklerin servis kullanım hızı üzerindeki önemini göstermektedir.

Cite this article as: Sogut M, Altunsoy K. Physical and morphological characteristics of Turkish national adolescent tennis players and their association with serve speed. Turk J Sports Med. 2019;54(1):64-70.

Acknowledgments

The researchers would like to thank all players and national coaches for their support and cooperation.