p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Mehmet Mesut Çelebi1, Soner Akkurt2, Mualla Biçer Gençbay3, Mustafa Öner Küçük4

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Physical Medicine and Rehabilitation, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
4Department of Traditional and Complementary Medicine, Kayseri Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kayseri, Turkey

Anahtar Sözcükler: Obezite, auriküler akupunktur, diyet, egzersiz

Öz

Amaç: Obezite tedavisinde klasik yöntemler yanında auriküler akupunktur gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri de kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı obez hastalarda egzersiz ve diyet uygulaması ile egzersiz, diyet ve auriküler akupunktur uygulamalarını karşılaştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, vücut kütle indeksi ≥30 olan, 20-60 yaş arası 70 kadın gönüllü olarak katıldı. Gönüllüler rastgele, Diyet-Egzersiz (DE) ve Akupunktur-Diyet-Egzersiz (ADE) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın başında ve aylık periyodlarda beş ay boyunca vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ kütlesi ve bazal metabolik hız ölçümleri yapıldı. Her iki gruba da bazal metabolizmaya eşdeğer diyet programı ve haftanın beş günü 200 kcal’lik egzersiz verildi. ADE grubuna ayrıca auriküler akupunktur uygulaması yapıldı.
Bulgular: Her iki grupta da aylık periyodlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kilo kaybı gözlenirken (p<0.05), iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu sonuçlara göre diyet ve egzersizin beraber kullanılması ile kilo kaybı sağlanabileceği, bunun yanı sıra dört noktaya yapılan kalıcı auriküler akupunkturun kilo vermeye ekstra katkısının olmadığı söylenebilir.

Cite this article as: Çelebi MM, Akkurt S, Gencbay MB, et al. The efficacy of auricular acupuncture application in the treatment of obesity. Turk J Sports Med. 2019;54(1):45-51.