p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Umut Ziya Koçak1, Bayram Ünver2

1School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey
2School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kadın futbolcu, spor yaralanması, yaralanma risk analizi, postüral denge

Öz

Amaç: Fonksiyonel Hareket Analizi (FHA) ve Y Denge Testi (YDT) son yıllarda yapılan çalışmalarda, birçok spor branşında yaralanma riskinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. FHA; gövde stabilitesi, hareket dizgeleri ve dinamik denge hakkında bilgi sağlarken; YDT sadece dinamik dengeyi değerlendirmede kullanılmaktadır. Bu çalışma ile kadın futbolcularda FHA ve YDT değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Yaşları 17-30 arasında olan 24 kadın futbolcu FHA ve YDT uygulama açısından deneyimli bir fizyoterapist tarafından değerlendirildi. Yedi farklı fonksiyonel hareket testini içeren FHA’da her bir hareket 0 (yapılamadı) ile 3 (düzgün yapıldı) arasında skorlandı. YDT skoru ekipman yardımıyla üç farklı yöne yapılan ölçümler sonrasında elde edilen değerlerin standart bir formülde kullanılması ile elde edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 21.1±4.0 yıl, ortalama FHA sonuçları 16.6±1.6, ortalama sağ taraf YDT sonuçları %96.4±4.9; ortalama sol taraf YDT sonuçları %96.3±4.1 olarak belirlendi. Spearman korelasyon analizi kullanılarak FHA sonuçları ile YDT sağ taraf sonuçları (rho:0.495; p:0.014) ve FHA sonuçları ile YDT sol taraf sonuçları arasında (rho:0.512; p:0.011) anlamlı ve orta derecede korrelasyonlar saptandı.
Sonuç: Kadın futbolcularda yaralanma riski belirleyicileri olarak kullanılan FHA ve YDT skorları birbirleri ile orta derecede ilişkilidir. Bu nedenle, yaralanmaların tahmin edilmesi açısından daha kapsamlı değerlendirmeler içeren FHA’nın kullanılmasının spor alanında çalışan profesyonellere daha detaylı bilgiler sağlayacağını düşünmekteyiz.

Cite this article as: Kocak UZ, Unver B. Investigation of the relationship between functional movement screen and Y balance test in female soccer players as injury risk predictors. Turk J Sports Med. 2019;54(1):1-8.

Finansal Destek

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmiştir.